نویسنده = ������������ ���������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مبانی استرداد مبتنی بر خطا در کامن‌لا و حقوق ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 101-121

10.22059/jolt.2020.302508.1006850

محمد صادق رمضانی ماهونکی؛ اعظم انصاری؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان