کلیدواژه‌ها = پیامد
تعداد مقالات: 1
1. معامله خارج از حدود اختیارمدیر

دوره 2، شماره 6، بهار و تابستان 1383

دکتر علیرضا باریکلو