تحول و تعدیلی مجازاتها در نظام کیفری جمهـوری اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

مجزاتهایی که در سالهای اولیه پس از پیرو زی انقلاب اسلامی برای جرائم مختلف در نظر گرفته می شد، به لحاظ نحوهء نگرش اقلب فقها به مجازاتهای شرعی، نوعأ جنبة مجازاتهای بدنی داشت، به تدریج بر اثر علل و عوامل مختلف تحولی در این زمینه صورت گرفت و تعدیل مجازاتهای شرعی و جایگزین ساختن سایر مجازاتهاو یا قرار دادن مجازاتهای موازی مورد قبول نظام تقنینی و قضایی کشور واقع شد. در این مقاله نویسنده تلاش کرده ضمن طبقه بندی جرأئم و مجازاتهای شرعی و تعریف و شرح هر طبقه, ابتدا نگرش سنتی فقها نسبت به مجازاتهای شرعی و مبانی این نگرش را بیان کند, سپس چگونگی تعدیل مجازاتهای بدنی و علل و عوامل این تعدیل و تحول را توضیح دهد. در این مقاله تحولات اجتماعی و مشکلات عملی اجرای مجازاتهای بدنی و نیز دیدگاههای فقهی امام خمینی و بعضی از فقها و صاحب نظران حقوق اسلامی، از جمله عوامل مؤثر در تعدیل و تحول مجازاتهای شرعی معرفی شده است. نگارنده این مقاله تحول هر چه بیشتر مجازاتهاو استفاده از دستا وردهای علوم جزایی و جرم شـناسی و کیفرشناسی را در جهت انتخاب ضمانت اجراهای کیفری مناسب و بر اساس اجتهاد مستمر فقها، در چارچوب اصول کلی حقوق اسلامی به عنوان یک ضرورت و نیاز مبرم جامعه در حال تحول ایران دانسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In the prime years victory of islamic revolution for different offences according to legal punishment in islam, these were corporeal punishments, adjustment legal punishments and replace other punishments or put parallel punishment accepted by judicial system. In this essay; author tries to classify criminal and legal punishment and then modified every classes; first says how is traditional view to legal punishments and basis’s this view and then explain how is adjustment corporeal punishment and result of those. In this essay social changes and execution problems corporeal punishment and also point of view’s Imam khomeini, other religious jurisconsults and clear
- sighted of islamic law as an effective results in adjustment and transition of legal punishment. Author of this essay belive that it’s an important necessity in our society; it means that transition in punishments and using of achievements criminal science and criminology and penlogy for chose it as in guaranty in suitable executive criminal basic on practice of religious jurisprudence in frame orginals of islamic laws.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adjustment of Punishments
  • Corporeal punishments
  • Criminal Religious Jurisprudence
  • Innovation of Religious Jurisprudence
  • legal punishments
  • Traditional Religious Jurisprudence