ضمانت اجرای حقوقی سوء استفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد

نویسنده

چکیده

اگر شخصی در قراردادی از موقعیت اضطراری طرف قرارداد خود سوءاستفاده نماید, نظریات صاحب نظران در موردو ضعیت حقوقی چنین قراردادی متفاوت است که می توان آ ن را در پنج نظر خلاصه نمود:
نظریه نخست: عبارت از این است که سوء استفاده از حالت اضطرار طرف قرارداد, هیچ تأثیری بر قرارداد نداردو چنین قراردادی در صورت وجود سایر شرایط، موجب صحت قرارداد، نافذ و لازم است. نظریه دوم، عبارت از این است که سوءاستفاده از موقعیت اضطراری طرف قرار داد، موجب اکراهی شدن آ ن می شود و هر حکمی که بر قرارداد اکراهی مترتب باشد، بر این قرارداد نیز مترتب می گردد. نظریه سوم، مبتنی بر تئوری معاملات نامتعارف است که به استناد آن، قرارداد باطل است. نظریه چهارم عبارت از این است که قرارداد نافذ است ولی چون از و ضعیت مضطر سوءاستفاده شده است، او، می تواند قرار داد را تعدیل یا ابطال نماید و نظریه پنجم، عبارت از این است که قرارداد نافذ است ولی مضطر برای دفع ضرر ناروای ناشی از سوء استفاده از اضطرار، می تواند آ نر ا فسخ نماید.
در این مقاله،وضعیت حقوقی قرار داد مبتنی بر سوء استفاده از وضعیت اضطرار طرف قرارداد، طبق اصول و قواعد حقوقی، حقوق ایران، مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

If a person misuses of necessity of his or her contracting party, jurists have different opinion about the legal sanction of such the .misuse, which it can be collected in five theories
The first opinion is that, the misuse of necessity of contracting party has not any effect on the contract and it is valid if the other conditions are fulfilled.
The second opinion is that; the party who is in the necessity position has right to modify the contract or to nullify it.
The third opinion is that; the misuse of necessity of contracting party by the other party annuls the contract.
The fourth opinion is that; the misuse of necessity of contracting party causes. the contract to be as a duress one and the fifth opinion is that; the person who is in the necessity position has right to rescind the contract.
In this Article the legal sanction of misuse of necessity of contracting party, in accordance with legal principle of Iranian Law, has been considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contract
  • Contracting party
  • Legal sanction
  • Misuse
  • necessity