نتایج اخلاقی و حقوقی نظریه فلسفی اسپینوزا

نویسنده

چکیده

مبانی فلسفی و کلامی می تواند نتایج متعددی در حوزه های مختلف داشته باشد. در این نوشتار چگونگی تأثیر فلسفه اسپینوزا در حقوق جزائی و کیفر جرائم مورد بحث قرار خواهد گرفت. برای این منظور ابتدا باید نظریه فلسفی اسپینوزا و نیز تأثیر آ ن در اخلاق و تکلیف مورد بحث قرار گیرد، آنگاه بر اساس فلسفه، فلسفة اخلاق اسپینوزا به فلسفه حقوق کیفری از دیدگاه او بپردازیم.
اسپینوزا فیلسوفی جبری و منکر اختیار انسان است. او لوازم نظریه خود را در حوزه علم اخلاق وعلم حقوق پیگیری کرده است. این فیلسوف با اذعان به این که مفاهیم اخلاقی وحقوقی براساس مبانی فلسفی او معانی رایج را نخواهند داشت معانی جدیدی برای اصطلاحات اخلاقی و کیفر جرم مطرح می کند. به اعتقاد او خیر اخلاقی و فضیلت، عملی است که به اقتضای ذات انسان صادر شود و قدرت و عقل او را افزایش دهد و به بقاء خود مدد رساند. او اخلاق تحلیلی و توصیفی را به جای اخلاق موعظه ای پیشنهاد می کند و استحقاق تشریعی کیفر را برای مجرم نفی می کندو استحقاق تکوینی را اثبات می کند. از دیدگاه اسیینوزا جامعه تنها برای درامان ماندن از آسیبهای افراد شریر حق مجازات آ نان را دارد. نه از آ ن جهت که این افراد مستحق مجازات هستند. مقدار مجازات نیز باید متناسب با همین دیدگاه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Philosophical and theological principals can have various in different realms. In this essay it will be discussed quality of influent of spenoza’s philosophy in criminal law and punishment of crime’s. Firstly for this purpose each whoud be discussed philosophical view of Spinoza and also it influent in ethics and duty. On the basis of philosophy and philosophy of ethics of Spinoza we view of philosophy of criminal law.
Spinoza was a deterministic philosopher who denied free will. He introduced analytical and descriptive ethics in place of preaching one and denied for guilty person legislative right of punishment and proved creative right. For Spinoza, society for immune of harms of evil persons has their right of punishment. Not in respect of what that they have entitled punishment. Degree of punishment must be suit to the very view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Determination
  • evil
  • Good
  • law
  • Moral
  • Publishment
  • Virtue