بررسی فلسفه حکم ارتداد و قلمرو آن در حقوق جزای اسلام

نویسنده

چکیده

امروزه حقوق دانان مسلمان، از سوئی در عصر جدید که رویکردهای حقوقی خاص خود را دارد به سر می برند، از سویی خویشتن را پایبند موازین و معتقدات دینی خود در اصول و فروع می یابند. آ یا می توان در همین دوران حقوق الهی را بهتر درک نموده و موارد تسهیل و تخفیف آ ن را دریافت. این مقاله با توجه به راهکار مذکور، بطور مستدل در خصوص فلسفهء حکم ارتداد و بررسی برخی از موارد قابل تسهیل آن ، با بخش های ذیل وارد بحث شده است. ارتداد، احکام، انواع، شرایط، طرق اثبات آ ن، حق حیات، آزادی، حدود آ ن، روش اسلام در عرصه تضارب آرا. ممنوعیت تفتیش عقاید در دین ! اکراه راه به جایی نمی برد. فلسفه حکم الهی ارتداد. سخنی با بعضی از فقهای محترم و بررسی یک راه حل. نتیجه حاوی تبیین منطقی این حکم و خروج برخی موارد از مصداق عنوان ارتداد و بررسی امکان تفصیل میان مرتد جاحد و کسی که بر اثر عروض شبهه مرتد گشته، می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Currently, the Islamic Lawers are Living in a unique age which requires its own legal approaches; on the other hand, they persist on sticking to the Islamic beliefs observing both major and minor principles. In this age, then, is it possible to understand the devine law thoroughly and infer its easifying and reducing cases with regard to the above approaches. The present article, focusing on real reason of apostasy and studing the cases which can be easified, argues along the following lines: apostasy and its sentences and kinds and conditions and the ways of proving of it, the right of life and freedom and its limits, the Islamic approach to oppositeness of believes, the illegacy of inspect the believes, there isn’t any compulsion in the religion, real reason of the order of opostasy, studing a solution, conclusion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Apostasy
  • Fetry Apostate
  • Melly Apostate
  • negation
  • Purportive Doubt
  • Rule of dara