موضوع جرم در باب جرائم علیه اموال

نویسنده

چکیده

رکن مادی هر جرمی، متشکل از مجموعه اجزاء شرایط مادی و خارجی است که فراهم نمودن
آ نها در کنار یکدیگر، باعث تحقق جرم در عالم خارج می شود. از جمله اجزا و شرایطی که وجود آ ن برای تحقق جرم لازم و ضروری می باشد،. موضوح جرم است. تا موضوعی نباشد که رفتار مجرمانه بر روی آ ن وا قع شود، هیچ جرمی درعالم خارج محقق نخواهد شد. موضوح جرم به حسب نوع جرائم متفاوت است و در جرائم علیه اموال و مالکیت، مال و حقوق مالی اشخاص، موضوح جرم قرار می گیرد. مال دارای یک مفهوم نسبی و اوصاف و شرایط متعددی است. شمول مقررات جزای نسبت به اموال یکسان نیست, به عنوان مثال اموال غیرمنقول، موضوع سرقت واقع نمی شوند و اموال منقول، موضوح تصرف عدوانی و ممانعت از حق قرار نمی گیرند. در خصوص نیروی برق و امثال آن در نظام حقوقی ما به صورت خاص تعیین تکلیف به عمل آ مده است. درمورد حقوق معنوی هرچند در مالیت آنها تردید نیست، ولی مقررات جزایی مربوط به اموال، آ نها را شامل نمی شود. اعضای طبیعی بدن و جسد انسان نیز موضوع جرایم علیه اموال قرار نمی گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Actus reus each crime consist of objective elements which
constitute the crime when they come together. One of these elements is the subject of crime. No crime takes place unless there is a subject that a criminal conduct accomplished on it.
The subject varies from crime to crime. In the offences against property and ownership, the subject of crime is the property and financial rights of persons. Property has a relative concept and
different requirements. For example, the real property is not the
subject of theft. The moveable property is not the subject of unlawfull possession.
About electrical power we have the statutory law in the Iranian legal system. The intellectual property, although there is no doubt about its being property, has not been included by criminal provisions, so too, the body of a person is not the subject of the crimes against property.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crime
  • Financial Crime
  • Offence
  • Property
  • Subject of Crime