تحلیل حقوقی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی در حقوق ایران

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران

چکیده

یکی از مکانیسم‌های شیوه پرداخت قیمت کالا در تجارت بین‌المللی، استفاده از گشایش اعتبار اسنادی است. اعتبار اسنادی، علاوه‌ بر این‌که سندی بانکی و در تحلیل نهایی، یک سند تجاری محسوب می‌گردد، متکی و مستند به روابط قراردادی میان متقاضی اعتبار و بانک گشاینده‌ اعتبار است. در تبیین ماهیت حقوقی قرارداد گشایش اعتبار که در حقیقت، منشأ و موجد اعتبار است و در تعیین حدود و سامان حقوق و تعهدات این ‌دو مؤثر است؛ تفاسیر و نظرات متفاوتی ابراز شده است. برخی آن‌ را با عقد وکالت، عقد حواله، عقد ضمان و مانند آن قابل تطبیق دانسته‌اند. با توجه به ویژگی‌های حقوقی حاکم بر این قرارداد، منطقی‌ و شایسته‌ است‌که در تبیین ماهیت‌ آن، از تحلیل‌های حقوقی نوینی بهره جُست. در این مقاله، قرارداد گشایش اعتبار اسنادی با عقود اذنی و عقود مشارکتی مورد مقایسه قرار گرفته و سپس بر مبنای ماده‌ 10 قانون مدنی تحلیل‌ شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Legal Analysis of Contracts for Opening Documentary Credit in Iranian Law

نویسنده [English]

  • Mohammad Taqi Rafiee
چکیده [English]

Documentary credit or letter of credit (LC) is one of the methods of payment in international commerce. The documentary credit is a binding commitment from the issuing bank to pay a sum of money to the beneficiary on certain conditions. The applicant needs to contract with an issuing bank to open a LC. The legal nature of such contract is a controversy issue and thus different opinions are brought up in explaining its nature. This contract is the basis for the rights and obligations of the applicant and issuing bank. Some believe that the said contract is comparable to the proxy contracts, money order contracts and suretyship contracts. To examine the legal nature of this contract in Iranian law, we need to benefit from modern theories and legal analysis. In this article, the nature of the contract for opening LC is examined by reference to specific contracts and non-specific contracts as mentioned in Article 10 of Iranian civil code.

کلیدواژه‌ها [English]

  • applicant
  • contract of opening LC
  • Documentary credit
  • issuing bank
  • letter of credit