دوره و شماره: دوره 5، شماره 12، بهار و تابستان 1387، صفحه 5-188 (بهار و تابستان)