ضرورت حمایت حقوقی از زنان در عقد نکاح

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق، پردیس قم، دانشگاه تهران

چکیده

نکاح، مهم‌ترین قراردادی است که یک شخص در دوران عمر خود آن را منعقد می‌کند. انعقاد این قرارداد به دلیل ویژگی شخصی زن و همچنین نقشی که او در عقد نکاح و زندگی مشترک و خانواده ایفا می‌کند؛ مهم‌تر است . به همین جهت، به نظر می‌رسد، شایسته است قانونگذار ایرانی در سه مرحله قبل از بلوغ با ممنوع اعلام کردن تزویج و بعد از بلوغ با نظارت دادگاه صالح در احراز مصلحت و غبطه زن در نکاح و در دوران رشد با صحیح دانستن عقدی که بدون اذن پدر و یا پدربزرگ پدری منعقد کرده است؛ حمایت های خاصی از زنان کند که اقدامات حمایتی هر دوره با دوره دیگر متفاوت است.
در این مقاله جنبه‌های متفاوت لزوم حمایت‌های حقوقی لازم از زنان در انعقاد نکاح در سه مرحله مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Necessity of Legal Protection of Women in Marriage Contract

نویسنده [English]

  • Alireza Bariklou
چکیده [English]

The contract of marriage is the most important contract which a person may conclude during his or her life. As women are vulnerable and their commitment to the marriage is very tight, Iranian legislator should protect women on the conclusion of marriage contracts in three stages; before age of puberty by prohibiting any marriage, after age of puberty but before attaining majority by judicial supervision on their interests and after age of majority by permitting them to marry in despite of the objection of their fathers or grandfathers. In this article, the necessity of legally protecting women in conclusion of marriage contract has been discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contract
  • legal protection
  • Marriage
  • puberty maturity
  • Women