بررسی فقهی- حقوقی طرق انتقال ارادی طلب با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن

چکیده

تعهد به‌اعتبار جنبه مثبت آن، طلب نامیده می‌شود. انتقال ارادی طلب عبارت است از جابه‌جایی قراردادی طلب از دارایی طلبکار به دارایی شخص دیگر. در حقوق فرانسه پس از فراز و نشیب‌های بسیار، با پذیرش تصور جدایی طلب از شخصیت طلبکار، امکان انتقال ارادی طلب با قائل شدن ویژگی بیع برای آن پیش‌بینی گردید. البته این امر نافی امکان تحقق این نهاد حقوقی در قالب سایر تأسیسات حقوقی از قبیل هبه و غیره نیست.
درحقوق ایران ضمن پذیرش مبانی انتقال طلب در قالب عقود حواله و ضمان، این انتقال از طریق عقود معین و نامعین و همچنین از طریق واگذاری اسناد قابل معامله قابل تصور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Legal and Jurisprudential Study about the Ways of Intentional Assignment of Entitlements in Comparison with French Law

نویسندگان [English]

  • Ali Yazdanian 1
  • Davoud Bozorgmehr 2
چکیده [English]

Intentional assignment of entitlements (as opposed to debts) is a legal institution which is based on the possibility of separation of entitlements from the personality of creditor and of its assignment to a third party. In the voluntary assignment of entitlements, the creditors may assign their rights to a third party. After long discussions, voluntary assignment of rights has been accepted in the French law as a sale contract. However, it is achievable by other contracts such as gift contract.
Fortunately, in the Iranian law, which is rooted in the Islamic rules, there is no problem in acceptance the legal institution of voluntary assignment of rights. It is necessary to say that, voluntary assignment of right in the Iranian law is possible in many ways including specific contracts, and non-specific contracts and some other special ways such as assignment of commercial papers. In spite of jurisprudential idea, assignment of right by sale contract is not accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creditor...
  • debt
  • entitlement
  • obligation
  • right