دوره و شماره: دوره 8، شماره 18 - شماره پیاپی 1356094، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-192 (بهار و تابستان) 
2. رضایت زوج در انجام اعمال پزشکی یا جراحی زوجه

صفحه 25-52

10.22059/jolt.2012.30130

حبیب اله رحیمی؛ محمد صادقی؛ رضا عمانی سامانی