«شکایت ثالث از عملیات اجرایی» در مقایسه با «اعتراض ثالث به رأی»

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

اعتراض ثالث در معنای کلی شامل دعوای «اعتراض شخص ثالث»، «اظهار حق ثالث» و «شکایت شخص ثالث» می‌شود؛ چنان‌که قانون اجرای احکام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان کلی استفاده کرده است. اما میان دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی و شکایت ثالث نسبت به عملیات اجرایی رأی، هم از جهت مفهوم و گستره و هم از منظر حقوق مورد ادعا، تفاوت مبنایی وجود دارد؛ مبنای اولی اصل نسبیت رأی و مبنای دومی اصل رعایت حقوق دفاعی است. در واقع شکایت شخص ثالث صرفاً درخصوص توقیف اجرایی مال در فرضی که توقیف مستقیماً موضوع رأی نباشد، مطرح می‌شود. این دعوا در مرحله اجرای رأی بسته به مدرک ادعا، به «اظهار حق ثالث» و «شکایت شخص ثالث» تقسیم می‌شود.
«شکایت ثالث از عملیات اجرایی» و «اعتراض ثالث» از نظر آغاز دعوا، نوع تصمیم دادگاه و قابلیت اعتراض به، شباهت‌هایی دارند؛ درعین-حال میان این‌دو از منظر مرجع رسیدگی، تشریفات دادرسی، قابلیت طرح برخی دعاوی طاری، محل و زمان رسیدگی به دلایل طرفین، تمایز جدی وجود دارد که در این مقاله بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Third Party's Protest on Enforcement Proceedings in Comparison with Third Party’s Objection to Judgment

نویسندگان [English]

  • Hassan Mohseni 1
  • Homayoun Razie Najad 2
1
2
چکیده [English]

The protest of a third party generally involves three categories of actions: Tierce Opposition; Third Party's Declaration; and Third Person's Protest such as mentioned in fifth section of Civil Judgment Enforcement Act. Therefore, there are some differences between Third Party's Opposition to a judgment and Third Person's Protest to enforcement proceedings in regard of concept, sphere and the proclaimed rights; the first one based on Principle of Relativeness of Judgment and the second one settled on Defense Right and the principle derived from it. In fact, Third Person's Protest, regardless of judgment, merely about the seizing of a property which is not subject of a judgment directly would be proposed. This action depended to its proof has been divided to of Third Party's Declaration and Third Person's Protest. Although, we can find similarities between these two actions in party initiative, court's decision, appeal but, in respect of enforcement proceedings on a specific property there are deep distinctions between them in competence of court, formalities, incident actions and place or time of proof.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adjudication's formalities
  • Principle of relativeness of judgment
  • third party
  • Third Person's protest
  • Tierce opposition.