دوره و شماره: دوره 8، شماره 19 - شماره پیاپی 1356112، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-192 (پاییز و زمستان)