مدخلی بر خدمات عمومی الکترونیک در نظام حقوقی ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران

چکیده

حقوق دنباله‌روِ تحولات اجتماعی است و غایت وجودی آن، قانون‌مند ساختن روابط ناشی از آن می‌باشد. همگام با پیشرفت‌های جامعه بشری در دهه‌های اخیر، در عرصه ارتباطات -که عصر حاضر را عصر ارتباطات نام نهاده است- مفهومی به‌نام دولت الکترونیک شکل گرفت و مدل ارایه خدمات عمومی را دگرگون ساخت. ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات عرصه حقوق را متأثر کرده و مسایل نوین حقوقی را ایجاد نموده است. این مقاله با نگاهی حقوقی چندی از مهم‌ترین مسایل ناشی از ارایه خدمات عمومی به‌صورت الکترونیک را بررسی کرده است و به نحوه شکل‌گیری این خدمات در نظام حقوقی ایران- با تکیه بر قانون مدیریت خدمات کشوری- پرداخته است. برای نیل به این مهم، علاوه‌بر تطبیق اصول حقوقی حاکم بر خدمات عمومی با این مدل، به بررسی وضعیت این اصول در قوانین و رویه کنونی کشورمان پرداخته-ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

To Study Electronic General Services in Iranian Legal System

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rezaeizade 1
  • Sohrevard Zereshkian 2
چکیده [English]

Law is the follower of social changes and its final main aim is to make law system of relation resulted from. Simultaneously by human social improvements in the field of communication in recent decades- which calls the present age the age of communication- a concept names electronic government has formed and has changed the model of general services presentation. The entrance of technical information and communication has influenced law field and had made modern law problems.
With a law point of view this article is studied some of the important problems resulted from the presentation of general services and also has studied how these services formed in Iran law system based on management rules of country services. To achieve this goal despite of studying law principles dominated such general services on this model I have also studied the state of such principles in rules and present procedure in our country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electronic government
  • electronic services
  • Information Technology
  • Public services