آیین دادرسی مربوط به دعاوی تصرف عدوانی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران

چکیده

طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیش‌بینی شده است و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می‌باشد که این دعوا را از سایر دعاوی متمایز می‌کند. در این تحقیق، آیین دادرسی مربوط به دعوای تصرف عدوانی بررسی می‌شود تا احکام ویژه این دعوا شناسایی شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Procedure Related to Forcible Occupy Litigations

نویسندگان [English]

  • Hamid Abhari 1
  • Maryam Akbari 2
چکیده [English]

According to article 158 of civil procedure act, forcible occupy litigation consists of the claim of previous possessor on the base of another person has occupied the immovable property that has been in his possession without his consent and he ask recover of his possession on that property. Forcible occupy litigation has been foreseen for supporting of possessions of human for holding social security and therefore this litigation has special rules in hearing, sentencing and execution of verdict. In this article, we consider procedure related to forcible occupy litigation for recognizing it’s special rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forcible
  • Litigation
  • possession
  • Procedure