شرایط اجرای حکم خارجی برمبنای اعتبار امر مختوم

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

اجرای حکم خارجی در حقوق ایران به‌موجب مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی مبتنی بر رفتار متقابل است، اما گسترش روابط بین‌المللی در دنیای امروز، به ویژه در زمینه بازرگانی، مقتضی اجرای حکم خارجی پس از احراز شرایط صحت آن بر مبنای اعتبار امر مختوم است.
بر این اساس، ضروری است شرایط اساسی صحت حکم خارجی جهت شناسایی و اجرا در دادگاه ایران به صورت ترافعی بررسی شده و محکوم علیه حق داشته باشد اعتراض خود را در دادگاه مطرح کند.
این شرایط عبارتند از: صلاحیت بین‌المللی دادگاه صادرکننده حکم، عدم مغایرت حکم صادره با نظم عمومی ایران، دادرسی صحیح و منظم، عدم تحصیل حکم از راه تقلب و صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوا.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Conditions of the Enforcement of the Foreign Judgment Based on the Res Judicata

نویسنده [English]

  • Reza Karimkashi Arani
چکیده [English]

According to the articles 169 to 179 of the Civil Judgment Enforcement Law, the enforcement of the foreign judgment in the Iranian law is based on the reciprocal act. But extension of international relations in the world today, above all in the commercial domain, requires that enforcement of foreign judgment be accepted after obtaining its correctness conditions based on res judicata. Therefore, it is necessary that the fundamental conditions of correctness of foreign judgment for recognition and enforcement of the foreign judgment be contentious proceeding in the Iranian court and the judgment debtor to have right to produce his objection in the court.
These conditions include: international jurisdiction of the court which gives the judgment, non-contradiction of the foreign judgment against Iranian public policy, due process of law, non-obtaining the judgment by the fraud and the jurisdiction enforced law at the litigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contentious proceeding
  • Enforcement of the foreign judgment
  • Fundamentals conditions of foreign judgment correctness
  • res judicata
  • The reciprocity act