تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد

نویسنده

دانشیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

چکیده

اجرای تعهد در بسیاری از قراردادها بدون همکاری طرف مقابل امکان‌پذیر نیست و متعهدله وظیفه دارد امکان انجام تعهد را به‌گونه‌ای فراهم نماید که متعهد بتواند ضمن عمل به تکالیف خود، آنچه را که متقابلاً استحقاق دارد، دریافت نماید. به‌عنوان مثال، اجرای تعهد معالجه از سوی پزشک، بدون همکاری بیمار ممکن نیست. این تکلیف در اقسام مختلف قراردادها و بسته به اوضاع و احوال حاکم و شرایط عقد، متغیر است. مبنای مهم تعهد همکاری، اصل حسن‌نیت است؛ البته شرط ضمنی و عرف نیز می‌تواند به‌عنوان سایر مبانی آن مطرح شود.
در ادبیات حقوقی ما اشاره‌ای به این موضوع نشده و رویه قضایی هم با آن بیگانه است؛ اما در حقوق کشورهای مختلف و اسناد بین‌المللی راجع به قراردادها مورد تأیید واقع شده و آثار نقض تکلیف مزبور که فراتر از موضوع عدم مسئولیت متعهد است، تبیین شده است. نگارنده با مطالعه تطبیقی تلاش نموده است تا ضمن معرفی این مفهوم جدید، مبانی، قلمرو و آثار نقض تکلیف مزبور را مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Duty of Obligee to Cooperate in Contract Performance

نویسنده [English]

  • Ebrahim Shoarian
چکیده [English]

Performance of contract in many situations is not possible without cooperation from the side of the obligee, and he/she has a duty to do all acts which are necessary to make enable the obligor for contract performance. For example, the execution of medical contract depends on patient’s cooperation. All items of such duty are not capable to cite in different kinds of contracts and in some cases they depend on conditions of contract and surrounding circumstances. The important basis of cooperation duty is good faith principle, but implied terms and customs are other essentials of this duty.
In Iranian legal literature, duty to cooperate is not considered neither by legislator, nor authors and jurisprudence, but in some legal systems and international instruments it is related to contracts such as UPICC, PECL, DCFR and OHADA where the principles are confirmed and the remedies of breach of such duty are determined. We studied in this article the concept, basis, scope and effects of cooperation duty in this article by carrying out comparative analyses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative law.
  • Contract obligations
  • Contract performance
  • Duty to Cooperate