تفکیک صلاحیت قضایی مراجع اختصاصی از دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی شهرداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

با وجود تشکیل دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای عمومی و دولتی، از جمله شهرداری­ها، رسیدگی به دعاوی متنوع به طرفیت نهاد اخیر تابع نظام واحدی نیست. فرایند رسیدگی به این دعاوی بسته به مبنای مسئولیت در هر دعوا متمایز است. در این مقاله کوشیده­ایم ضمن ترسیم فروض مختلف دعاوی به طرفیت شهرداری، با تبیین مفهوم روابط اداری و دعاوی ناشی از آن و با تشریح حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، نقش این مرجع و دادگاه­های عمومی دادگستری در گونه­های مختلف دعاوی به طرفیت شهرداری را تبیین کنیم. در این مطالعه فقدان مجموعه قواعد دادرسی اداری را مورد تاکید قرار می دهیم. رویکرد این نوشته در تبیین فرایند رسیدگی به این دعاوی، نقش ماهیت رابطه حقوقی و اختلاف ناشی از آن در صلاحیت و فرایند رسیدگی به این دست دعاوی است؛ هرچند تشکیل دادگاه­های اداری ضرورتی گریزناپذیر برای تامین حقوق مردم در ارتباط با این دعاوی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Separation of Legal Competence of Special Forums from the Genreal Courts in Hearing of Civil Liability of Municipality

نویسندگان [English]

  • Abbas Karimi 1
  • Homayoon Rezaei nejad 2
چکیده [English]

In spite of the establishment of the administrative justice court as an especial forum for hearing the actions against the public and state  institutions including municipality, the cases against that municipality do  not follow a same way and depending on the roots of such liability, the procedures are different. In this paper by outlining the different actions against the municipality we tries to identify in which cases the administrative justice court and in which cases the general courts are competent to hear the cases against municipality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tort law
  • Administrative Justice Court
  • general courts
  • especial forums