دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-182 (بهار و تابستان) 
3. پرداخت دِین دیگری از روی ناچاری

صفحه 55-69

10.22059/jolt.2012.35125

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ شهرام اصغری