مطالعة تطبیقی تزاحم حقوق اشخاص ثالث با اعمال مالکیت فکری در محیط مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، پردیس فارابی، دانشگاه تهران

2 استادیارگروه حقوق خصوصی، دانشگاه حضرت معصومه (س)

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

 اعمال حق مالکیت فکری و حق تحقیق دربارة ادعای نقض آن و تسهیل احقاق حق خواهان، به صدور قرارهای حمایتی نیاز دارد. این کار، بیشتر برای جلوگیری از نابودی ادله و شواهدی است که می‌تواند در اثبات حق خواهان مؤثر باشد. این امر به وضوح، حریم خصوصی اشخاص موضوع تحقیق و اشخاص ثالث را در مخاطره قرار می‌دهد.
بنابراین، مسئله‌ این است که در جریان اجرای حق اعمال مالکیت فکری، چگونه می‌توان  از حق حریم خصوصی اشخاص ثالث حمایت کرد؟
به نظر می‌رسد دادگاه‌ها هنگام تحقیقات قضایی، ضمن اهتمام به احقاق حق مالکیت فکری و اجرای آن در محیط مجازی، باید هم زمان، آثار ضمنی آن را بر حریم خصوصی اشخاص ثالث و غیرمرتبط به پرونده بررسی کنند، سپس، قرار مقتضی را صادر کنند. در حقوق کامن‌لا، در این زمینه دو قاعدة بسیار مهم  و متمایز وجود دارد، اول، قراری با ماهیت دستور موقت، معروف به «قرار آنتون پیلر»، برای «کشف هویت»، و دوم، قاعدة مندرج در پروندة «نورویچ فارماکال» که دربارة «افشای هویت» به‌کار می‌رود. بازنگری در معیارها و شرایط صدور دستور تحقیقات مقدماتی، تمایز بین افشای هویت و اطلاعات، محدودکردن دامنة کشف هویت و اطلاعات و احتیاط در صدور دستورهای سیار از جمله تلاش‌هایی است که برای حفظ حریم خصوصی و تعدیل قواعد یادشده انجام گرفته است. در حقوق ایران نیز،  گردآوری اطلاعاتی که در اختیار واسطه‌ها قرار دارد، بدون به‌کارگیری دستورهای قضایی، در زمرة جرایم مرتبط با رهگیریارتباطات به شمار می‌رود و رهگیری، افشا یا به‌کارگیری محتوای ارتباطات، خلاف اصل  در شرایط خاص و محدود مجاز تلقی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparative study of contradiction between third party’s privacy and exercising intellectual property in cyber space

نویسندگان [English]

  • Jalil Ghanavaty 1
  • Hossein Javar 2
  • Ali Taghikhani 3
1 Associate Professor, Department of Private law, College of Farabi, University of Tehran, Qom,Iran
2 Assistant Professor, Department of Private law, Hazrate Masumeh University, Qom,Iran
3 Ph.D Student in Private Law, College of Farabi , University of Tehran, Qom,Iran
چکیده [English]

Application of IPR and the right of investigation about the claim of its infringement, need issuing some protective orders. Mostly, this is for avoiding destruction of evidences which can be effective in proving the right of the plaintiff.
The purpose of this study is to find out how can protect the third party’s right of privacy in the process of IPR enforcement.
In common law, there are two important and distinctive rules; first, an order as a temporary order known as “Anthon Piler” to explore “identity disclosure” and second, the rule mentioned in “Norwich Farmacall”’s case which is used for “identity disclosure”. Reviewing in norms and conditions of issuing primary investigations, distinction between disclosure of identity and information, restricting the identity and information disclosure scope, and precaution in issuing shifting orders are some of efforts which are done to protect privacy and balancing the earlier mentioned rules. In Iran’s law, gathering information which is possessed by intermediators without using judicial orders are considered as crimes relating to tracking communications. Tracking, disclosure or using the content of communications is against the principle and is just authorized in specific and restricted situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Intellectual Property”
  • “Privacy"
  • "Cyber Space"
  • "Third Party" . "Anthon Piler"