دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، آبان 1392، صفحه 183-380 
نقد رویه قضایی در بررسی دعوای اعسار

صفحه 239-264

10.22059/jolt.2013.51416

محمد رحمتی؛ ایوب میری؛ علی اکبر فرحزادی