دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 5-182 
چک الکترونیکی

صفحه 87-112

10.22059/jolt.2013.50486

محمد ساردوئی نسب؛ احد طاهری


تفسیری بر ماده 961 قانون مدنی

صفحه 113-138

10.22059/jolt.2013.50491

رضا معبودی نیشابوری؛ سید جمال الدین موسوی تقی آبادی


بررسی حجیت آزمایش دی ان ای(DNA) در نفی نسب

صفحه 139-158

10.22059/jolt.2013.50493

اعظم پیله؛ سید علی علوی قزوینی؛ علی رضیئی