بررسی ابعاد حقوقی گارانتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه حقوق، دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

در میان خدمات پس از فروش، تعهد به تعویض و تبدیل کالای ناقص یا معیوب (گارانتی) جایگاه ویژه‌ای دارد. تعهد مزبور ممکن است در قالب شرط ضمن عقد یا قرارداد مستقل مطرح شود. دربارة مشروعیت آن به‌دلیل غرری‌بودن، تردیدهایی وجود دارد، ولی صحت و مشروعیت آن با تکیه بر دلایل صحت عقود و شروط اثبات‌شدنی است. بررسی ابعاد حقوقی گارانتی و تحلیل فنی آن، انطباق آن بر عقود و قراردادها را ضروری می‌کند. حقوق‌دانان دربارة ماهیت حقوقی گارانتی اختلاف نظر دارند. تحلیل‌هایی در قالب عقودی مانند جعالة خاص، بیمه و عقد مستقل مطرح می‌شود. با وجود این، فرضیة مستقل‌بودن ماهیت حقوقی گارانتی به طبیعت و ماهیت آن نزدیک‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discriminating Guarantee and It’s Legal Nature

نویسندگان [English]

  • Pejman Mohammadi 1
  • Ghader Shenivar 2
1 Associate Professor, Department of law, College of Economic, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz,Iran
2 Ph.D Student in Private Law, College of Law, Kharazmi university, Tehran,Iran.
چکیده [English]

The increase in the number of producers and manufacturers leads to various methods of attracting customers. One of the appropriate ways to attract customers is to provide them with post-sale support. To guarantee the quality of a product is one of the services according to which the seller is committed to change the problematic product. To analyze the legal aspects of guarantee makes it necessary to make guarantee in agreement with contracts. Analyzing guarantee according to contract and insurance ,reward is presented and it is concluded that the autonomous legal nature of it seems most probable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Guaranty"
  • "legal nature"
  • " Reward"
  • "insurance"
  • "Commitment of the service provide"