نقد رویه قضایی در بررسی دعوای اعسار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد خرم آباد – لرستان

3 دانشیار گروه حقوق اسلامی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران

چکیده

تلاقی حقوق افراد در سیطرة حاکمیت حقوق مدنی، با ضمانت اجراهایی مانند الزام به انجام تعهد و جبران خسارت پاسخ داده می‌شود، اما گاه بنا بر تجویز قانون و یا شرع، ضمانت اجرای شدیدتری از حقوق کیفری عاریت گرفته می‌شود و آن، همان بازداشت مالی است که در اصلاح، زندان استبرائی نامیده می‌شود، گرچه بسیاری از کشورهای دنیا، دخالت دولت در روابط خصوصی اشخاص را جایز نمی‌دانند، در برخی دیگر مانند ایران، عکس این موضوع صادق است. به موازات تقنین در توجیه توقیف محکومین مالی، تقنین در عدم توجیه بازداشت برخی از آن‌ها، در قالب نهاد اعسار انجام گرفته است، اما تشتّت رویه‌های قضایی ناشی از ناهمگونی و نقصان مستندات قانونی، در عمل مانع بزرگی بر سر راه اعمال غرض قانونگذار از وضع مقررات مربوط به اعسار و به تبع، بروز پیامد‌های ناگوارِ ناشی از این موضوع، است که در این نوشتار مختصر تشریح و تحلیل شده است. باشد که زیبا زمزمه کند، بیدار باش این جرس را !

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Precedent review in the trial of insolvency disputes

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rahmati 1
  • Ayyoub Miri 2
  • Ali Akbar Farahzadi 3
1 Ph.D Student in Criminal law and Criminology, Azad University of Qom, Qom ,Iran
2 Precedent review in the trial of insolvency disputes
3 Associate Professor ,Department of Isamic Law ,University of judicial sciences and administrative services,Tehran, Iran
چکیده [English]

legislative concern has always been Prevent abuse by corporateو For debt obligations, which would avoid the payment of religion, sometimes has been resorted to imprisonment or detention. There are some ambiguities and lack of distinction between religion and did not provide a way to address claims of insolvency proceedings within the courts of the current law and on the other lack of attention to the law of jurisprudence caused Increasing procedural are debited prisoners acceptance ungracious or reject the insolvency case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insolvency
  • Financial convicts
  • Precedent