تحلیل رابطه تحقیق محلی و گواهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه قم

چکیده

در قانون آیین دادرسی مدنی، تحقیق محلی در مبحثی مستقل از گواهی، بیان شده است، اما شباهت این دو دلیل سبب شده رابطه و معیارهای تمایز آن دو محل بحث باشد. در این مقاله، در یک بخش، نقش شرایط شاهد و شهادت و در بخش دیگر، نقش تعداد، جنسیت، محل و تشریفات را در تمایز این دو دلیل بررسی می‌کنیم و به این نتیجه خواهیم رسید برخی عناصر تشکیل‌دهندة گواهی از جمله مستندبودن به علم ناشی از درک حسی، لزوم قصد مشارکت در اثبات واقعیت از طرفی و مقیدبودن تحقیق محلی به محل موضوع دعوا از طرف دیگر عواملی‌اند که در تمایز این دو دلیل، نقش عمده دارند. با وجود این، در برخی مصادیق، عنوان هر دو دلیل صدق می‌کند و این دو دلیل با وجود قلمروهای اختصاصی، قلمرو مشترک نیز دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of connection of Local Inquiry and Testimony

نویسنده [English]

  • Mahdi Hasanzadeh
Assistant Professor,Department of Private law, Faculty of Law, University of Qom,Qom,Iran
چکیده [English]

In the Civil Procedure Act, Local Inquiry is explained in a chapter separate from Testimony, but for similarity of these two proofs, connection of them and criterion of separating them is disputable. In this article, we will study in one portion the role of Witness and Testimony conditions and in other portion, the role of number, sexuality, locality and ceremonies in separating of these proofs, and conclude; some of Testimony elements, like; to be based on certitude resulting from felt perception and necessity of intention of participating to proving of reality, on the one hand and the tie of local of action in Local Inquiry on the other hand, are factors that have the main role in separating these two proofs. But, in some instances, satisfy the titles of these two proofs and these proofs have common realm in addition to their allocated realms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local Inquiry
  • Testimony
  • Witness