حق افشای اثر ادبی و هنری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

«حق افشای اثر» از حقوق معنوی پدیدآورندة اثر ادبی و هنری است که براساس آن، پدیدآورنده حق دارد دربارة عرضه‌کردن یا عرضه‌نکردن اثر خود به عموم تصمیم‌گیری کند. حق یادشده که برای حمایت از شخصیت پدیدآورنده در نظام حقوقی فرانسه به‌صراحت پذیرفته شده است، از متون قانونی ایران نیز قابل استنباط است. به منظور گسترش متون حقوقی ایران در زمینة حق افشای اثر، نوشتار حاضر ضمن تبیین مفهوم و قلمرو حق افشا، چگونگی اجرا و پایان‌یافتن حق افشا و آثار مترتب بر اعمال حق مزبور در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه را بررسی کرده‌ است. با توجه به یافتة تحقیق حاضر، اعمال حق افشا عمل حقوقی یک‌جانبه، و مستلزم وجود و ابراز اراده و اصولاً نیازمند رضای شخصی پدیدآورنده است. حق افشا که با نخستین اعمال آن پایان می‌یابد، زمینه‌ساز پیدایش حقوق مالی پدیدآورنده است، در نتیجه، تا قبل از اعمال آن، امکان توقیف اثر ادبی و هنری به‌منظور بهره‌بردار‌ی مالی میسر نیست. حق یادشده بر لزوم اجرای تعهدات قراردادی پدیدآورنده تأثیرگذار است. هرچند این امر مسئولیت پدیدآورنده در قبال خسارت‌های طرف قرارداد را از بین نمی‌برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Right of Disclosure of artwork (a comparative study in Iranian law and French law)

نویسندگان [English]

  • Saeid Mohseni
  • Seyyed Mohammad Mahdi Ghabuli Dorafshan
Associate Professor , Department of Law , Ferdowsi University of Mashhad Mashhad-Iran
چکیده [English]

Right of disclosure of artwork is one of the moral rights of author. According to that right, author entitled to decide about whether the artwork be published for public or not. Mentioned right has expressly laid down in French law in order to protect of author rights and character. We can also deduce it from Iranian law. For the purpose of improving Iranian law related to that right, this research has been studying on the ways of execution, termination and influences of the mentioned right in French law in compare with Iranian law while it has explained the definition and dominion of the right of disclosure. In respect of this research’s conclusion, the right of disclosure is a unilateral legal act and it needs to declare the intention and it also requires personal consent of author. The right of disclosure which is terminated by applying once, leads author to his economic rights. Therefore it can’t be seized for economic exploitation before execution of the right. The right of disclosure can affect the author’s contractual obligations, although it isn’t able to discharge the author from adverse party’s loses and remedies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • right of disclosure
  • Moral Rights
  • copyrights
  • Author