محرمانه‌بودن داوری تجاری بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

داوری شیوة خصوصی حل‌وفصل دعاوی در تجارت بین‌الملل است. محاسن داوری نسبت به دادگستری دولتی موجب شده است تجار در سطح بین‌الملل دعاوی خود را به داوری ارجاع دهند. یکی از این محاسن محرمانه‌بودن این شیوة دادرسی است. سؤال این است که جنبة محرمانه‌بودن داوری بر مبنای کدام منابع داوری تجاری بین‌الملل استوار است. قلمرو و ضمانت اجرای تخلف از آن کدامند؟ مطالعة تطبیقی نظام‌های حقوقی نشان می‌دهد آن‎ها به وجود و منابع این تعهد نگرش یکسانی ندارند. در واقع، اثبات این تعهد در صورت فقدان توافق صریح طرفین قرارداد با مشکلات مهمی مواجه شده است. به طوری که در حقوق برخی کشورها وجود چنین اصل یا تعهدی انکار شده است. در این مقاله سعی شده است وجود این تعهد به عنوان یک شرط ضمنی قراردادی اثبات شود و ضمانت اجرای نقض آن نیز معین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Confidentiality of arbitration international trade

نویسنده [English]

  • Bahram Taghipour
Assistant Professor, Department of Private Law, Kharazmi University, Tehran,Iran
چکیده [English]

Arbitration is a private justice for the settlement of disputes in the international trade. By reason of number of benefits, international traders prefer the arbitration in relation to the justice tosettle their disputes. Confidentiality is one of those benefits. Here, there are some questions: is there any source in international commercial judgment that indicates the confidentiality of judgment? And what are the scope & the sanction of this obligation? Comparative study of international commercial law shows that they don’t have unified approach for the existence or source of this obligation. In fact proving this obligation in the absence of explicit agreement between the beneficiaries is a major problem. Some legal systems, this obligation is denied.  In this article, it’s attempted to demonstrate this obligation as an implicit condition of contract and to specify the sanction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbitration
  • confidentiality
  • International Trade