تحلیل رویکرد حقوق اسلام و فرانسه به ضمان درک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

امنیت رابطة قراردادی یکی از اهداف مهم حقوق قراردادها است، تا حدی که در حقوق اروپایی به‌عنوان یکی از اصول زیربنایی مورد بحث واقع شده است. ضمان درک یکی از قواعد مؤثر در تأمین ثبات رابطة قراردادی است که در حقوق مدنی ایران تحت تأثیر ناقص حقوق اسلام و فرانسه، بر حمایت از مالکیت عین مورد معامله مبتنی شده، و از فلسفة حقوقی آن، یعنی حمایت از منافع قراردادی، منحرف شده است. بنابراین، در این مقاله رویکرد حقوقی حقوق اسلام و حقوق فرانسه که منبع تدوین قانون مدنی بوده است، بررسی، و ثابت شد رویکرد دو سیستم یادشده به هدف، مبنا و فلسفة اجتماعی ضمان درک یکسان است ولی در مواردی که عین خارجی معامله شده باشد، دیدگاه‌های حقوق اسلامی بیشتر بر حمایت از مالکیت عین محدود شده، ولی در حقوق فرانسه به منافع قراردادی طرفین نیز توجه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Islamic and French Law Approach to the Gurantee to Protect

نویسنده [English]

  • Ali Reza Bariklou
Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, Callege of Farabi, University of Theran, Qom, Iran
چکیده [English]

The Security of contractual relation is the important aims of contract law to the extent that is discussed as one of the fundamental principles in European law. The guarantee to protect is one of the affecting rules to establishing the Security of contractual relation that in the Iranian civil code under the incomplete influence of Islamic and French law, is based on the protection of ownership of the object of sale or the consideration, and is deviated from it’s legal philosophy, that is, protection of the contractual interests,. In this article, therefor, the legal approach of Islamic law and French civil law wich has been the source of civil code is considered and it is proved that the approach of both system to the purpose and basis and the social philosophy of the gurantee to protect is same, but in the caces that the object of contract is a tangible property, the views protection of Islamic law is more limited on the protection of ownership, but in French law the parties contractual interests has been more regarded.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basis of gurantee to protect
  • Contractual interests
  • Guaranteed object
  • Legal approach
  • Ownership
امامی، سیدحسن (1368). حقوقمدنى. چاپ هشتم، تهران: کتاب فروشى اسلامیه.
بهبهانی، محمدباقر (1310ه‍ ق). رسالةعملیةمتأجر. چاپ اول، تهران: حاج شیخ رضا تاجر تهرانى.
طباطبائی یزدى، سید محمدکاظم (1376). سؤالوجواب. گردآوردنده: سید مصطفی محقق داماد، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
عدل، مصطفی (1373). حقوق مدنی. قزوین: بحرالعلوم.
کاتوزیان، ناصر (1374). عقودمعیّن ‏1. چاپ ششم، تهران: شرکت انتشار با همکارى بهمن برنا انتشارات مدرس.
محقق داماد، سید مصطفى (1426هـ ق). ایقاع،اخذبهشفعهایقاع. تهران: مرکز نشر علوم اسلامى.
محقق داماد، سید مصطفى (1406هـ ق). قواعدفقه. تهران: مرکز نشر علوم اسلامى.
مطهرى، مرتضى (۱۳۸۱). مجموعةآثاراستادشهیدمطهری: بخشفقهوحقوق. قم: صدرا.
میرزاى قمّى، ابوالقاسم بن محمدحسن (1413هـ ق). جامعالشتات. تهران: مؤسسة کیهان
اردبیلى، احمد بن محمد (1403هـ ق). مجمعالفائدهوالبرهان. قم: دفتر انتشارات اسلامى.
انصارى، شیخ مرتضى (1415هـ ق). مکاسب. قم: کنگرة جهانى بزرگداشت شیخ.
بحرانى، حسین بن محمد (بی‌تا). الأنواراللوامع. قم: مجمع البحوث العلمیه.
بحرالعلوم محمد بن محمد تقى (1403هـ ق). بلغهالفقیه. تهران: منشورات مکتبه الصادق.
ترحینى عاملى، سید محمدحسین (1427هـ ق). الزبدهالفقهیه. چاپچهارم، قم، دار الفقه للطباعة و النشر.
حلّى، نجم‌الدین جعفر بن زهدرى (1428هـ ق). إیضاحتردداتالشرائع. قم: انتشارات کتابخانة آیت‌الله مرعشى نجفى.
حلّى سیورى، مقداد بن عبدالله (1403هـ ق). نضدالقواعدالفقهیهعلىمذهبالإمامیه. قم: انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشى نجفى.
حکیم، سید محسن (بی‌تا). نهجالفقاهه. قم: انتشارات 22 بهمن.
شهید ثانى، زین‌­الدین بن على عاملى (1413هـ ق). مسالکالأفهام. قم: مؤسسة المعارف الإسلامیه.
سبزوارى، سید عبدالأعلى (1413هـ ق). مهذّبالأحکام. قم، مؤسسة المنار – دفتر.
صیمرى، مفلح بن حسن (حسین) (1420هـ ق). غایهالمرام. بیروت: دارالهادی.
قارپوزآبادى قزوینى، ملاعلى (1414هـ ق). صیغالعقودوالإیقاعات (محشى). قم: انتشارات شکورى.
طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن (1387ه‍ ق). المبسوط. تهران، المکتبه المرتضویه.
عبدالرحمان، محمود (بی‌تا). معجمالمصطلحاتوالألفاظالفقهیه. بی‌جا: بی‌نا.
علامه حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى (1420هـ ق). تحریرالأحکام. قم: مؤسسة امام صادق (ع).
علامه حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى (1414هـ ق). تذکرهالفقهاء. قم: مؤسسة آل‌البیت.
علامه حلّى،حسن بن یوسف بن مطهر اسدى (1413هـ ق). قواعدالأحکام. قم: دفتر انتشارات اسلامى.
 کاشف‌الغطاء، محمدحسین بن على (1359ه‍ ق). تحریرالمجله. نجف اشرف: المکتبه المرتضویه.
مجاهد، سید محمد (بی‌تا). کتابالمناهل. قم: مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام.
محقق ثانى، على بن حسین عاملى کرکى (1414هـ ق). جامعالمقاصد. قم: مؤسسة آل‌البیت.
مغنیه، محمدجواد (1421هـ ق). فقهالإمامالصادقعلیهالسلام. قم: مؤسسة انصاریان.
موسوى بجنوردی، ‌سیدحسن بن آقا بزرگ (1419هـ ق). القواعدالفقهیه. قم: نشر الهادی.
موسوى خمینى، سید روح‏ا... (1415هـ ق). کتابالبیع. قم: مؤسسه‌ النشر الاسلامی.
موسوی خوئى، سید ابوالقاسم (1417هـ ق). مصباحالفقاهه. محمدعلى توحیدى، قم: مؤسسة انصاریان.
موسوى خوئى، سید ابوالقاسم (1409هـ ق). مبانیالعروهالوثقى. قم: مدرسه دارالعلم.‍
نجفى، محمدحسن (1404هـ ق). جواهرالکلام. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
نائینى، میرزا محمدحسین غروى (1413هـ ق). المکاسبوالبیع. قم: دفتر انتشارات اسلامى.
François, Couart dutilleul, et Philippe delebeeque(1996). Contras civil et commereciaue, Paris: Dalloz.
Lambert, Guy (1974).Cour de droit civil. t.2, Paris: Maidonneuve.
John felemegas,(2007). An International approach to the interpretation of the united nationsconvention on contracts for the international sale of goods (1980) asuniform sales law, New York: Cambridge University Press.
Mazeaud, Henri et Leon par François Chabas (1998). Leçons de droit civil, obligation, t.2, Paris : Montchrestien.
Thérèse, Rousseau-Houle (1986). Précis du droit de la vente et du louage.Presses Université Laval.