تحلیلی بر ابعاد ویژه لیسانس علائم تجاری در ورزش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق مالکیت فکری، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

ورزش هم اکنون در گسترة تجارت به‌عنوان کسب‌وکاری بزرگ قلمداد می‌شود و درآمدهای هنگفتی را برای ورزشکاران، باشگاه‌ها و سایر فعالان ورزشی به ارمغان آورده، که بخش عمده‌ای از آن به‌واسطة دراختیارداشتن دارایی‌های فکری و به‌ویژه علائم تجاری است. این مقاله می‌کوشد تا از طریق تحقیق و تأمل در موازین بنیادین و رهیافت‌های حقوق نظام‌های پیشرو، نقش برجسته‌ای را که قرارداد لیسانس در تجاری‌سازی این نوع دارایی‌های فکری- ورزشی ایفا می‌کند، تحلیل کرده و ابعاد خاص آن را به لحاظ کارکرد، موضوع، قلمرو و تعهدات ویژة طرفین نمایان کند. همچنین، در این مقاله دو مسئلة مهم تعارض بازاریابی و تداخل حقوق شخصی ورزشکاران و حقوق جمعی شخصیت‌های حقوقی ورزشی که در بستر قرارداد لیسانس علائم تجاری بروز می‌کنند، بررسی می‌شود. نتایج این نوشتار مبین آن است که رویکرد کلی و مبهم مقررات و ادبیات حقوق ایران نسبت به قراردادهای لیسانس علائم تجاری و همچنین، فقدان موازین حداقلی ناظر به جنبه‌های مهم حقوق ورزشی، برای مواجهه با مسائل خاص این دست توافقات در قلمرو ورزش، فاقد کفایت و کارامدی لازم بوده و باید با تدبیر از تجربه‌ها و راهکارهای مطلوب حقوقی سایر کشورها به منظور نظام‌بخشی اصولی به این قراردادها بهره برد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis on particular Aspects of Trademark License Agreements in Sport Sphere

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Rahbari 1
 • Hasan Lajmorak 2
1 Assistant Professor, Law Faculty at Shahid Beheshti University
2 M.A of Intellectual Property Law at Shahid Beheshti University
چکیده [English]

 Nowadays, sport is known as a great business in trade activities and has brought huge revenues for athletes; sport teams and other sport personalities whereas large part of this revenue emanates from intellectual property rights particularly different kinds of trademarks. Regarding fundamental principles and legal approaches of leading systems, this paper attempts to clarify the eminent role of license agreement on marketing of sport trademarks and analyze particular aspects of its function, subject, domain and parties obligations. Also current article considers two important issues in sport trademark license agreements: the first marketing conflict and the other conflict between individual rights of athletes and collective rights of sports clubs and associations. The results of research notify that general and vague approaches of Iranian laws and legal literature in respect of trademark license agreements and The lack of minimum standards concerning important legal aspects of sport law, haven’t required efficiency in solving special problems of such agreement in sport sphere and basic regulating of trade sport license agreement requires taking appropriate measures and solutions of other legal systems.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intellectual property law
 • License agreement
 • Sport market conflict
 • Sport publicity law
 • Sport-Trade mark
 

 1. Battersby, G. & Grimes, C. (2013). License agreements: forms and checklists. USA: Aspen Publishers Online.
 2. Blackshaw, I. (2005). Protecting sports image right s in europe. Business Law International, 6( 2), 270-285.
 3. Blackshaw, I. (2012) . Sports marketing agreements: legal, fiscal, and practical aspects. Netherlands: ASSER International Sports Law Series.
 4. Blackshaw, I. (2006). Co-Branding in sport: Conflicts and Some possible ways of resolving them in europe. The International Sports Law Journal, pp. 100–101.
 5. Bruton, D. (2015) . Sports marketing. Ones & Bartlett Publishers, USA.
 6. Cain, Brian. (2002) . Legal aspects of gene technology. England: Sweet & Maxwell.
 7. Covell, D. & Walker, S. (2013) . managing sport organizations: responsibility for performance. UK: Routledge.
 8. Champion, W. & Willis, K. (2014) . Intellectual property law in the sports and entertainment industries. USA: ABC-CLIO.
 9. Conrad, M. (2011). The business of sports: a primer for journalists. UK: Routledge.
 10. 10.    Cross, F.B. ( 2006) .West's Legal Environment of Business: Text and Cases: Ethical, Regulatory, International, and E-commerce Issues, Cengage Learning, Canada.
 11. Davis, J. & Hilbert, J. (2013). sports marketing: creating long term value. USA: Edward Elgar Publishing.
 12. Epstein, A. (2012) . Sports Law. USA: Cengage Learning.
 13. Epstein, M. & Politano, F. (2012).drafting license agreements. USA: Aspen Publishers Online.
 14. Ferrari, F. & Leible, S. (2009). Rome i regulation: the law applicable to contractual obligations in europe. England: Sellier. European Law Publ.
 15. Gardiner, S. (2001). Sports law. UK: Cavendish Publishing Limited.
 16. Giebe, T. & Wolfstetter, E. (2008). License auctions with royalty contracts for winners and losers. Games and Economic Behavior Journal, 63, 91-106.
 17. Gordon, H. (2011). The over-protection of intellectual property rights in sport in the united states and elsewhere. Marquette University Law School.  43- 73. Available at http://scholarship.law.marquette.edu/facpub/583
 18. Griffiths, A. ( 2011) . An economic perspective on trade mark law, Edward Elgar Publishing, UK.
 19. Heitner, D. (2014) . Sports licensing soars to $698 million in royalty revenue. Available at: http://www.forbes.com/sites/darrenheitner/2014/06/17/sports-licensing-soars-to-698-million-in-royalty-revenue/ Last visited: 5/5/2015
 20. Holy, B. (1998). A sports explosion: intellectual property rights in professional athletic franchises. Sports Lawyers Journal, 5, 29-60.
 21. Irwin, Richard et al. (2008). Sport promotion and sales management. USA: Human Kinetics.
 22. Jehoram, Cohen et al. (2010). European trademark law. Netherlands: Kluwer Law International.
 23. Kalamadi ,S. (2012). Intellectual property and the business of sports management. Journal of Intellectual Property Rights, 17, 437-442.
 24. Kelley, D. (2012). Sports fundraising: dynamic methods for schools, universities and youth sport organizations. Routledge: UK.
 25. Masteralexis, L. (2008) . Principles and practice of sport management. UK: Jones & Bartlett Publishers.
 26. Miller, R. (2015). Fundamentals of business law today: summarized cases. USA: Cengage Learning.
 27. Mitten, M. (2011). Sports Law in the United States. USA: Kluwer Law International.
 28. Mullin, Bernard et al. (2014). Sport Marketing. USA: Human Kinetics,.
 29. Nafziger, J. & Ross, S. (2011). Handbook on international sports law. UK: Edward Elgar Publishing.
 30. Pavony, B. & Thomas, J. ( 2012). For the love of the name: professional athletes seek trademark protection. Pace. I.P. Sports & Ent. L.F, 2,  153-166
 31. Poltorak, A. & Lerner, P. (2004). Essentials of licensing intellectual properties. USA: John Willey & Sons.
 32. Rosner, S. & Shropshire, K. (2004). The business of sports. USA: Jones & Bartlett Learning.
 33. Sakulin, W. (2011). Trademark protection and freedom of expression. Netherlands: Kluwer Law International.
 34. Smartt, U. (2014). Media & Entertainment Law. UK: Routledge.
 35. Spitzlinger, R. (2010). On the idea of owning ideas. Germany: Spitzlinger.
 36. Swayne, L. & Dodds, M. (2011). Encyclopedia of sports management and marketin. USA: SAGE Publications.
 37. Twomey, D. & Jennings, M. (2013). Anderson’s business law and the legal environment. USA: Cengage Learning.
 38. Vines, L. (1996). Mergers & acquisitions of franchise companies. USA: American Bar Association.
 39. WIPO (2015). Sport and branding. Available at: http://www.wipo.int/ip-sport/en/branding.html. Last visited: 5/5/2015
 40. Wise, A. & Meyer, B. (1997). International sports law and business. V.3, Kluwer Law International, Netherlands.
 41. Wong, G. (2010). Essentials of sports law. USA: ABC-CLIO.