اثر تغییر شرایط یا کشف فقدان شرایط شاهدقبل یا بعد از صدور رأی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

در زمینة اثر کشف فاقدشرایط‌بودن شاهد در زمان ادای شهادت و اثر ازدست‌دادن شرایط پس از ادای شهادت و پیش از صدور رأی نسبت به شهادت اداشده و رأی صادرشدهبر اساس آن، در فقه بحث‌های مفصل مطرح شده است و با وجود اتفاق نظر دربارة برخی فروعات موضوع، در بعضی حالت‌ها، نظرهای متعدد و مختلف وجود دارد. در حقوق، در بخشی از موضوع، با سکوت قانون و در بخشی دیگر با بیان قابل بحث مادة 234 ق.آ.د.م. مواجهیم که به بررسی و تحلیل جدی نیاز دارد. مطالعه در این زمینه نشان‌ می‌دهد این ماده، به پیروی و در هماهنگی با فقه، فقدان شرایط شاهد در زمان ادای گواهی را به عنوان یکی از جهات نقض آرا مقرر و معرفی کرده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Change of Qualifications of Witness and Finding That He Was Disqualified (before Rendering of Judgment and after It)

نویسنده [English]

  • Mahdi Hasanzadeh
Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

In religious jurisprudence, exhaustive discussions have put forward about the effect of finding that the witness was disqualified at the time of giving of evidence and effect of losing of qualifications after giving of evidence and before rendering of judgment on the evidence that is got and the judgment that is rendered on basis of it and exist various opinions about some varieties in spite of unanimity about some details of matter. In law, we are encountered with silence of law in some section of matter and with questionable expression of article 234 Civil Procedure Code, which is necessary to be discussed seriously. Study in this field shows that this article, with following and in accordance with religious jurisprudence, has lay down and introduced the disqualification of witness at the time of giving of evidence as one of causes of reversal of judgment in each complaint of complaints of judgment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenging witness
  • Giving of evidence
  • Qualifications of witness
  • Reversal of judgment Testimony
انصاری، شیخ مرتضی (1410هـ ق)، القضاء الاسلامی. به قلم میرزا قلی‌خان، جلد اول، بی‌جا: مؤسسة اسلامیه.
الحصری، احمد (1406هـ ق). علم القضاء. جلد اول، بیروت: دارالکتاب العربی.
 حلی، ابوالقاسم نجم‌الدین جعفر بن حسن (1415هـ ق). شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. جلد چهارم، بی‌جا: مؤسسه المعارف الاسلامیه.
حلی، حسن بن یوسف بن مطهر (بی‌تا).قواعد الاحکام. جلد دوم (دو جلد در یک مجلد)، قم: منشورات الرضی.
حلی،لحسن بن یوسف بن مطهر (1417هـ ق). مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، جلد هشتم، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
طباطبائی یزدی، سید محمدکاظم (1378هـ ق). العروه الوثقی. جلد سوم، طهران: مطبعه الحیدری.
طوسی، ابی جعفر محمد بن جمال الدین (بی‌تا). المبسوط فی فقه الامامیه. جلد هشتم، جلد هشتم، بی‌جا: المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه.
مامقانی، عبدالله (بی‌تا). مناهج المتقین فی فقه ائمه الحق و الیقین (چاپ سنگی). بی‌جا: مؤسسه آل‌البیت لاحیاء التراث.
مغنیه، محمدجواد(بی‌تا). فقه الامام جعفر الصادق. جلدهای پنجم و ششم (دو جلد در یک مجلد)، قم: انتشارات قدس محمدی.
موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا (1405هـ ق). کتاب الشهادات. تقریرات به ‌قلم السید علی الحسینی المیلانی، قم: المؤلف، المطبعه سیدالشهداء (ع).
موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا (1401هـ ق). کتاب القضاء. به قلم السید علی الحسینی المیلانی، جلد اول، قم: مطبعه الخیام.          
نجفی، الشیخ محمدحسن (1400هـ ق). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. جلد چهل و یکم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
نراقی، مولی احمد (1405هـ ق).مستند الشیعه فی احکام الشریعه. جلد دوم، قم: منشورات مکتبه آیت‌الله العظمی المرعشی النجفی.
بهرامی، بهرام (1389). بایسته‌های ادلة اثبات. تهران: نگاه بینه.
حیاتی، علی‌عباس (1390). آیین دادرسی مدنی (2). تهران: نشر میزان.
حیاتی، علی‌عباس (1390). قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. تهران: نشر میزان.
زراعت، عباس (1383).قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران. تهران: خط سوم.
شمس، عبدالله (1384). آیین دادرسی مدنی (پیشرفته). جلد دوم، تهران، انتشارات دراک.–
شمس، عبدالله (1384). آیین دادرسی مدنی (پیشرفته). جلد سوم، تهران: انتشارات دراک.
شمس، عبدالله (1390).ادلة اثبات دعوا. تهران: انتشارات دراک.
مردانی، نادر و بهشتی، محمدجواد (1385). آیین دادرسی مدنی. جلد دوم، تهران: نشر میزان.
مهاجری، علی (1389). مبسوط در آیین دادرسی مدنی. جلد دوم، تهران: انتشارات فکرسازان.
21 - مهاجری، علی (1389). مبسوط در آیین دادرسی مدنی. جلد سوم، تهران: انتشارات فکرسازان. مهاجری، علی (1390). قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. تهران: انتشارات فکرسازان. مهاجری، علی (1380). شرح قانون آیین دادرسی مدنی. جلد دوم، تهران: گنج دانش.