سازگاری برنامه‌های رایانه ‏ای و اثر حقوقی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

2 کارشناس‌ارشد حقوق مالکیت فکری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

چکیده

از جمله موضوعات مهم در صنعت تولید برنامة رایانه‏ای، سازگاری آن با سایر برنامه‏هاست که آثار حقوقی و اقتصادی فراوان دارد. حمایت از نظام سازگاری موجب توسعة صنعت نرم‌افزار خواهد شد، اما اگر این حمایت مطلق باشد، به حقوق پدیدآورندگان برنامه‌های اصلی آسیب می‏رساند. به همین دلیل، نظام‌های حقوقی مختلف برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان برنامه‌های اصلی از یک سو، و جلوگیری از انحصار ایشان و تقویت فضای رقابتی از سوی دیگر، راهکارهای گوناگونی را مطرح می‌کنند. از جمله میان نظر و بیان تفکیک می‏کنند و آنچه را تحت حمایت نظام مالکیت فکری قرار می‏دهند، که بتوان در قالب بیان جای داد. در حقوق ایران، احکامی راجع به سازگاری در قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و آیین‏نامة قانون مزبور وجود دارد که ضمن ابهام در معنا، همة ابعاد این امر خطیر را دربرنمی‏گیرد. اما احکام مبنایی راجع به حقوق رقابت موجود در قانون برنامة چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تا حدودی از این ابهام می‏کاهد و تکلیف ما را در شقوق مختلف سازگاری برنامة رایانه‏ای روشن می‏کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interoperability of Computer Programs & it's Legal Effects

نویسندگان [English]

 • Abdollah Rajabi 1
 • Sayyed Hossein Hosseini 2
1 Assistant Professor, Private Law Department, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 M.A. Student, Intellectual Property Rights, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Among the most important issues in the software industry is the interoperability of computer programs that encompasses a numerous legal and economic results. Advocating interoperable creation leads to software development, whereas a sheer and full support shall contravene the rights of the original program authors. Therefore, on the other hand, different legal systems in order to protect the rights of the original program authors and to prevent the exclusive right of the first authors, has chosen the idea-expression solution. Accordingly, what is protected under intellectual property law is the expression of an idea; it does not protect ideas. In laws of Iran, there is some legislation and related regulations regarding protection of the rights of software producers that do not cover all aspects of this significant issue, however there are basic rules about competition law in the Law of the Fourth Economic, Social and Cultural. Development Plan of the Islamic Republic of Iran and the implementation of the general policies of Article 44 of the constitution to reduce ambiguities somewhat.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Competition law
 • Computer program
 • Intellectual Property
 • interface
 • interoperability
 1. قاجار قیونلو، سیامک (1391). مقدمة حقوق سایبر. چاپ اول، تهران: نشر میزان.
 2. قبولی درافشان، سید محمدمهدی، دانش‌یاری و ساعتچی، علی (1392). مطالعة تطبیقی حمایت مدنی و کیفری از حقوق اسرار تجاری در نظام حقوقی ایران و آمریکا. دانش‌نامة حقوق اقتصادی، شمارة 4، صفحات 133-104.
 3. زرکلام، ستار (1393). حقوق مالکیت ادبی و هنری. چاپ سوم، تهران: نشر سمت.
 4. صادقی نشاط، امیر (1389). حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزارهای کامپیوتری. چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
 5. Bainbridge, D. (2004). Introduction to Computer Law, Pearson Education Limited, fifth ed.
 6. Closa, D., Alex Gardiner & Falk Giemsa&JorgMachek (2010). Patent law for computer Scientist: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 7. Davison, M.J. (2003). The legal protection of databases. Cambridge: Cambridge University Press.
 8. Official Journal of the European Union (2010). Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs.
 9. Graef, I. & Valcke, P. (2014). Exploring new ways to ensure interoperability under the Digital Agenda. Info - The journal of policy, Regulation and Strategy for Telecommunications, Information and Media, 16(1), 7-16.
 10. Graef, I. (2014). How can Software Interoperability be achieved under European Competition Law and Related Regimes?. Journal of European Competition Law & Practice, 5(1), 6-19.
 11. Lamley, M. & O'Brien, D.W. (1997). Encouraging software reuse. Stanford Law Review, 49(2), 255-304.
 12. Lloyd, I.J. (2011). Information Technology Law, 6th ed., Oxford University Press.
 13. Mizziotti, G. (2008). EU Digital Copyright Law and the End-User, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 14. 14.    Microsoft Computer Dictionary (2002). 5th Edition, Microsoft Press.
 15. 15.    Mylly, U.M. (2010). Harmonizingcopyright rules for computer program interface protection. University of Louisville Louis Law Review, pp. 1-34.
 16. Pereira, A.L.D. (2011). Software interoperability, intellectual property and competition law: Compulsory licenses for abuse of market dominance. Computer Law & Security Review, 27, 175-179.
 17. Rowland, D. & Macdonald, E. (2000). Information Technology Law, Cavendish Publishing Limited.
 18. Välimäki, M. (Visited at: 7.7.2015), Software Interoperability and Intellectual Property Policy in Europe, See at: www.valimaki.com/org/interoperability_ipr.pdf, pp. 1-9.
 19. Van Rooijen, A. (2010). The Software Interface between Copyright and Competition ‎Law: A Legal Analysis of Interoperability in Computer Programs, Kluwer Law International.