تحلیل اقتصادی حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیارگروه حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

قاعدة لزوم رعایت حسن نیت در اجرای قرارداد، نتیجة پیوند حقوق و اخلاق است. حسن نیت در مقام اجرای قرارداد با معیارهای شخصی و نوعی، و با به‌کارگیری تحلیل‌های هزینه- منفعت، بیشینه‌کردن ثروت، نظریة بازی، کارایی و معیار رفاه به تحقق اهداف قراردادی تعیین‌شدة طرفین منجر می‌شود. نبود حسن نیت، به‌دلیل نقض، یا عدم التزام به قرارداد، موجب کاهش رفاه و افزایش دعاوی و هزینه‌ها و کاهش کارایی اقتصادی نظام قراردادی می‌شود؛ در حالی که درونی‌کردن التزام به تعهد براساس اخلاق، بدون هزینه است. بر مبنای معیار بیشینه‌کردن ثروت، زمانی قرارداد میان طرفین مطلوبیت را بیشتر کرده و ثروت را به جایگاه واقعی خود نزدیک می‌کند که تقلب یا سوء‌نیتی به‌کار گرفته نشود و قرارداد تمام، کمال و مطابق با میل و نیت‌های قراردادی طرفین اجرا شود.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Analysis of Good faith in Contract Performance

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Zamani 1
 • Mohammad Taqi Rafei 2
1 Ph.D Student in Private Law, Tehran University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The rule of necessity to respect the principle of good faith in performance of the contract is the result of union rights and ethics. Good faith in performance of the contract with subjective and objective criteria and using cost-benefit analysis, wealth maximization, game theory, efficiency and welfare standards, leading to the achievement of the objectives set by the parties of contract. Lack of good faith, commitment to the agreement eliminates and reduces the economic efficiency of the contracting system, because a result of breach or non-engagement, increase litigation and costs, while internalize adherence to commitment based on ethics, not cost. Based on the criterion of maximizing the wealth, when the contract between parties, increases utility and bring wealth to its rightful place that cheating or abuse intention not used and the contract is implemented in full and in accordance with the desire and intention of the contractual parties.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Analysis
 • Efficiency
 • good faith
 • Objective criteria
 • Subjective criteria
 1. 1.       انصاری، علی(1388)، تئوری حسن نیت در قراردادها، مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و نظام‌های حقوقی معاصر، تهران : جنگل، جاودانه.
 2. 2.       انصاری، مهدی(1390) ، تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها، تهران : جاودانه، جنگل.
 3. 3.       جعفری لنگرودی، محمد جعفر ( 1388)، ترمینولوژی حقوق، تهران : احمدی، چاپ 22.
 4. 4.       دادگر، یدالله(1390)، درآمدی بر تحلیل اقتصادی حقوق، انتشارات پژوهشکده اقتصاد و نور علم، تهران، چاپ دوم.
 5. 5.       دادگر، یدالله(1394)، ابعاد اساسی در اخلاق و اقتصاد، انتشارات سمت، تهران.
 6. 6.       دادگر، یدالله(1395)، اصول تحلیل اقتصادی خرد و کلان، نشر آماره، تهران، چاپ پنجم.
 7. 7.       دهخدا، علی اکبر(1373)، لغت نامه ، ج 6 ، تهران : دانشگاه تهران.
 8. 8.       رفیعی، محمدتقی(1394)، فرهنگ جامع حقوقی مجد، تهران : انتشارات مجد، چاپ اول.
 9. 9.       شهیدی، مهدی(1382 )، آثار قراردادها وتعهدات، تهران : مجد.
 10. 10.    صفایی، سید حسین و همکاران(1384) ، حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی، تهران : انتشارات دانشگاه تهران.
 11. 11.    کاتوزیان، ناصر( 1390 )، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران : نشر میزان.
 12. 12.    کوتر، رابرت و یولن، تامس( 1389)، حقوق و اقتصاد، ترجمه یدالله دادگر و حامده اخوان هزاوه، تهران، پژوهشکده اقتصاد تربیت مدرس و انتشارات نور علم، چاپ چهارم.
 13. 13.    هازمن.دی.ام و مک فرسن. ام.اس(1386)، تجزیه و تحلیل اقتصادی و فلسفه اخلاق، ترجمه یدالله دادگر و همکاران، تهران، انتشارات مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.

ب- مقالات:

 1. 14.    اسکینی، ربیعا و نیازی شهرکی، رضا (1386)، مفهوم اصل حسن نیت و رفتار منصفانه، فصلنامه حقوقی گواه، شماره 10، صفحات 3- 21.
 2. 15.    اکبرپور، مجید، محبی، ابوالفضل و نظری، خدیجه( 1390 )، بررسی تعهدات طبیعی در حقوق ایران؛ با رویکرد حقوقی و تحلیل اقتصادی، مجله حقوقی دادگستری، شماره 76، صفحات 185- 208.
 3. 16.    انصاری، علی( 1388 )، مفهوم و معنای حسن نیت در حقوق ایران و فرانسه، نشریه مدرس علوم انسانی، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره سیزدهم، شماره 4، صفحات 19- 46.
 4. 17.    انصاری، مهدی(1390)، نظریه نقض کارآمد قرارداد از دیدگاه مکتب تحلیل اقتصادی حقوق، فصلنامه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 41 شماره1، صفحات 39- 57.
 5. 18.      مهدی، تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها، نشر جاودانه، جنگل، تهران،1390صص471-490، آقاکریم علمدار، عارفه، رفتار فرصت طلبانه در قراردادها از منظر تحلیل اقتصادی حقوق، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم 1392، شامی اقدم، شاهین، تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای تعهدات قراردادی در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشدف دانشگاه علامه طباطبائی1388 و انصاری، مهدی، نظریه نقض کارامد قرارداد ازدیدگاه مکتب تحلیل اقتصادی حقوق، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بهار1390.
 6. 19.     
 7. 20.    بابایی، ایرج(1386)، مبانی نظری رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، شماره 23، صفحات 13- 60.
 8. 21.    بادینی، حسن( 1382 )، مبانی فلسفی نگرش اقتصادی به حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 63، صفحات 91- 135.
 9. 22.    صالحی راد، محمد( 1378 ) ، حسن نیت در اجرای قراردادها وآثار آن، مجله حقوقی دادگستری، شماره 26، صفحات 83- 116.
 10. 23.    قاسمی حامد، عباس(1386)، حسن نیت در قرارداد، مبنای تعهد به درستکاری و تعهد به همکاری در حقوق فرانسه، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 46، صفحات 99- 128.
  1. Burton J.Steven(1980)," Breach of Contract and the Common Law Duty to Perform in Good Faith",Harvard Law Review,Vol. 94, No. 2, jstor.
  2. Chapman Brus(2003)," Economic Analysis of Law and the Value of Efficiency", Cheltenham, U.K.: Elgar.
  3. Cohen M.George (2013), " The Negligence- Opportunism Tradeoff in Contract Law ", University of Virginia School of Law,VIRGINIA.
  4. Cooter, Robert; Unlen, Thomas,(2007)" Law and Economics", Boston,Pearson, 5th ed.
  5. Domat Jean , (2012)" les loix civiles dans leur ordre naturel"Overblog,  Mercredi 14novembre.
  6. Eisenberg . Melvin ,( 2004) " The Theory of Efficient Breach and the Theory of Efficient Termination ,"eScholarship.
  7. Garner A.Bryan,( 1388)" Black's Law Dictionary", Tehran: Mizan publication.
  8. Kerkmeester, Heico ,(1995) ‘Game Theory as a Method in Law and Economics’, in Bouckaert,Boudewijn and De Geest, Gerrit (eds), Essays in Law and Economics II: Contract Law,Regulation, and Reflections on Law and Economics, Antwerpen, Maklu.
  9. Magnus Ulrich , (2010)" Remarks on Good Faith",CISGw3 Database, Pace Law School , Output generated by SiSU 2.6.3.
  10. Modema, G, Steven, mercuro, Nicholas, istory Institutional law & Economics, Encyclopedia. Low & Economics.
  11. O'Connor,J. F.,(1990)" Good Faith in English Law",(Aldershot: Dartmouth, Brookfield USA.
  12. Posner A.Richard,( 1992)" Economic Analysis of Law ," New York.
  13. Posner A . Richard & Rosenfield M . Andrew, (2013)" Impossibility and Related Doctrines in Contract Law ", Journal of Legal Studies - J LEGAL STUD , vol. 6, no. 1, 1977.Microsoft Academic search.
  14. Posner A .Richard,( 2011)" Utilitarianism , Economics, and Legal Theory ",Scribd.
  15. Rosett Arthur ,(1998)" Critical Reflections on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods", Pace Law School Institute of International Commercial Law, Reproduced with permission of 45 Ohio State Law Journal (1984) Last updated September 28.
  16. Schwartz Alan & Scott Robert ,( 2003)" Contract Theory and the Limits of Contract Law", Academic journal article from The Yale Law Journal, Vol. 113, No. 3, Questia, December.
  17. Shavel Steven ,( 2004)" Foundations of Economic Analysis of Law ",The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts,London.
  18. Steven J. Burton (2012)" Breach of Contract and the Common Law Duty to Perform in Good Faith ", The University of Iowa, 94 Harvard Law . Rev, excerpts reprinted in R. Barnett, Perspectives on Contract Law 250 (1995) (2d ed. At 304, 2001); Last updated.
  19. Summers R . S, (2006)" Good Faith in General Contract Law and the Sales Provision of the Uniform Commercial Cod ", Pace Law School Institute of International Commercial Law – RESTATEMENT (SECOND) OF CONTRACTS § 205, Comment d (1979).
 11. 43.    Tetley , William, (2011)" Good Faith in Contract, Particularly in the Contracts of Arbitration and Chartering" (Corrective vs. Distributive Justice),McGill
 12. 44.     تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها، مهدی انصاری، نشر جنگل، 1390 صص 38 به بعد).