«برائت» از دیون مازاد بر دارایی در مدیریت ورشکستگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 تربیت مدرس

چکیده

قانون‌گذار در نهاد ورشکستگی نیازمند ابزارهایی است تا آن را برای اهداف مورد نظر خود مدیریت کند. یکی از ابزارهایی که نقش مهمی را در این راستا می­تواند ایفا کند، نهاد «برائت» است. برائت بدین مفهوم است که ورشکسته پس از ختم آیین ورشکستگی از تأدیه دیون باقی‌مانده رهایی می­یابد. قانون‌گذار با اعطای برائت به ورشکسته در صدد حمایت از وی برآمده است تا از این طریق ورشکسته دوباره بتواند به عرصة اقتصاد بازگردد. نهاد برائت به این دلیل که ترغیب‌کنندة ورشکسته به انجام‌دادن فعالیت اقتصادی، ازبین‌رفتن بازار کار سایه، تحمیل ضرر بر افرادی که توان مالی بیشتر دارند، نفع اقتصادی جامعه و جز آن کارآمد تلقی شده است. در مقابل، بزرگترین چالشی که این نهاد با آن مواجه شد، غیراخلاقی‌بودن آن است. از عوامل ناکارآمدی این نهاد به اثر منفی آن بر بازار اعتبار و نارضایتی طلبکاران نام برده شده است. در حقوق ایران نهاد برائت سابقه ندارد و طلبکار پس از ختم ورشکستگی نیز برای مابقی دین می‌تواند به بدهکار رجوع کند. 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discharge: The Legal Entity in the Management of Bankruptcy crisis (By Emphasis on the United State Law)

نویسندگان [English]

 • Habib Ramezani Akerdi 1
 • Mohammad Issaei Tafreshi 2
1 Ph.D. Student, Faculty of private law, TarbiatModares University
2 Professor, Faculty of private law, TarbiatModares University
چکیده [English]

The legislator needs to legal entity to management of financial crisis of bankrupts in order toyour goals. The legal entity that plays an important role in management of financial crisis of bankrupts is “Discharge”.The definition of discharge is that the bankrupt discharge from payment of debts after the bankruptcy proceeding. The goal of discharge is “fresh start” of bankrupt. The positive effects of discharge are Thebankruptencouragingeconomicactivity, The disappearance ofthe shadowlabor market, Imposeharmonpeople whohavemorefinancialpower, Economic benefit of society and … . The negative effect is negative impactonthe credit marketandthe creditor’sdiscontent. The biggest challenge that this legal entityis facing, is the immorality ofit. The discharge is not history in Iranian legal system, and creditor can claim this credit from bankrupt after the bankruptcy proceeding.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • bankruptcy
 • Liquidation
 • Reorganization
 • discharge
 • Fresh start
 1. کاویانی، کوروش (1391). حقوق ورشکستگی. چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.
 2. کاویانی، کوروش (1389). حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان.
 3. گلپایگانی، سید محمدرضا (بی‌­تا). مجمع المسائل. جلد اول، قم: دارالقرآن الکریم.
 4. راسخ، محمد (1393)، حق و مصلحت: مقالاتی در فلسفة حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش. تهران: نشرنی.
 5. روشن، محمد (1384).، بررسی فقهی و حقوقی اعسار، افلاس و ورشکستگی. چاپ دوم، تهران: انتشارات فردوسی.
 6. طوسی، عباس (1393)، تحلیل اقتصادی حقوق شرکت‌ها. چاپ اول، تهران: مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
 7. عرفانی، محمود (1382). حقوق تجارت (تصفیه و ورشکستگی). جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان.
 8. عیسی تفرشی، محمد (1378). مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری. جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.

6.     صفایی، سید حسین (1364). استناد به استفاده بلاجهات با وجود رابطه قراردادی. مجلة حقوقی بینالمللی، شمارة 2.

10. ها‌دی، جعفر (۱۴۰۳‌ق)، الشئون‌ الاقتصا‌دیه‌ فی‌ نصوص‌ الکتا‌ب‌ و السنه‌. اصفهان: مکتبه‌ الاما‌م‌ امیرالمؤمنین‌ علی‌ (ع)‌.

 1. Adler, E., Barry, Baird, G. Douglas, Jackson, H. Thomas (2007). Bankruptcy: Cases, Problems, and Materials. Fourth edition, Foundation Press.

12. Black, H.C. (1990). Black’s law dictionary, 6th edition, USA: West Publishing Co.

13. Blackstone, W. (1976). Commentaries on the laws of England. Baton Rouge: Claitors publishing.

14. Boshkofft, D.G. (1982). Limited, conditional, and suspended discharges in anglo-american bankruptcy proceedings. University of Pennsylvania Law Review, Vol. 131:69.

15. Chatterjee, S. (2008). The economic logic of a fresh start. Federal Reserve Bank of Philadelphia Business Review, First Quarter.

16. Edward, A.H. (2007). The complete Chapter 7 personal bankruptcy guide, First edition, Sphinx® Publishing, An Imprint of Sourcebooks, Inc..

 1. Gerhardt, M. (2009). Consumer bankruptcy regimesand credit defaultinthe us and europea comparative study”, CEPSWorking Document NO. 318.
18. Distenfield, I. & Distenfield, L. (2005). We the people’s guide to bankruptcy, a do-it-yourself plan for getting out of debt. New Jersey: John Wiley & Sons.

19. John M.C. (2000). The individual and failure: a theory of the bankruptcy discharge. Arizona State Law Journal, 32(2),.

20. Kenneth, W., Clarkson, R.LeRoy Miller, Gaylord A. Jentz, Frank B. Cross (2009). Business law, text & cases, legal, ethical, global, and e-commerce environments. Eleventh edition, South-Western, Cengage Learning.

21. Kilpi, J. (1998). The ethics of bankruptcy. First edition, London and New York: Routledge.

22. Livshits, I., MacGee, J. & Tertilt, M. (2003). Consumer bankruptcy: a fresh start. Federal Reserve Bank of Minneapolis.

23. Niemi-Kiesilaineni, J., Ramsay, I. & Whitford, W. (2003). Consumer bankruptcy in global perspective. Oxford and Portland: Oregon.

24. Paul E. Roe and Tara L. Roe, Chapter 7, Debtors. Gary Shumaker, Plaintiff, v. Tara L. Roe, Defendant (Available at: 12/1/2015 ): http://leagle.com/decision/In%20BCO%2020090909517/IN%20RE%20ROE

25. Song Han, W.L. (2007). Fresh start or head start? the effect of filing forpersonal bankruptcy on the labor supply. J Finan Serv Res, Springer .

26. Sprinz, P. (2011). Fresh-Start policy of bankruptcy law in visegrad countries: economic and legal analyses. LL.M Short Thesis, Central European University.

27. Tabb, C.J. (1991). The historical evolution of the bankruptcy discharge. American Bankruptcy Law Journal, Vol. 65.

28. UNCITRAL (2005). Legislative guide on insolvency law. New York: United Nation.

 1. Von Bar, Christian, Swann, (2010). Principle of European law (Unjustified Enrichment). European Law Publisher GmbH, Volume 8 .