دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 161-315 (پاییز و زمستان ) 
1. «برائت» از دیون مازاد بر دارایی در مدیریت ورشکستگی

صفحه 161-181

10.22059/jolt.2016.60946

حبیب رمضانی آکردی؛ محمد عیسائی تفرشی؛ محمد باقر پارساپور


4. امکان رجوع واهب از هبه به نوادگان

صفحه 233-252

10.22059/jolt.2016.60949

سید محمد صادق طباطبایی؛ داریوش کیوانی هفشجانی