غرامات ناشی از مستحق‌ للغیر درآمدن مبیع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حقوق، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

امروزه به‌واسطة خریدوفروش املاک با سند عادی، بسیار اتفاق می‌افتد خواسته یا ناخواسته، ملک غیر فروخته می‌شود و با رد معامله توسط مالک، طرفین با یک معاملة باطل مواجه می‌شوند. در این فرض، براساس مادة 391 قانون مدنی، فروشنده باید علاوه بر مستردکردن ثمن، در صورت جهل مشتری به بطلان، از عهدة غرامات وارد بر مشتری نیز برآید. بی‌شک هزینه‌هایی که خریدار بر روی ملک کرده است، مشمول عنوان غرامات و مطالبه‌شدنی است، اما پرسش این است که آیا تفاوت قیمت ثمن معامله با قیمت واقعی ملک در زمان رد ثمن که بر اثر افزایش قیمت ملک به‌وجود آمده است، به‌عنوان غرامات قرار می‌گیرد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، مسئولیت فروشنده براساس تسبیب، ضمان معاوضی و نظریة ظاهر بررسی شده و ثابت می‌شود تفاوت قیمت ملک در زمان معامله با زمان مستحق‌للغیر درآمدن، در قلمرو غرامات قرار می‌گیرد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A point view about the compensation of belonging the object of sail to others

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Amirmohammadi
Assistant professor in the Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Because of sailing the estates by non-formal deeds; sometimes the estates of others are sailed without knowledge of the owner. So the dealing will be null by reject of the owner and the seller must amend the buyer’s damages. The main questions in this study are: what is the area of damages? What are the foundations of seller’s responsibility against the buyer? We will study the causality, exchange liability, and the theory of apparent as the foundations of seller’s responsibility. Then we will consider if the criterion of appointing the damages arising from differences between the prices and the real worth of the estate at the time of giving the price back, would be a subjective criterion (the worth of the estate being object of sail) or an objective one(the worth of the similar estates).
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • average warranty
  • Damages
  • object of sale
  • entitled to others
 
-        امامی، سیدحسن (1374). حقوق مدنی. جلد اول، چاپ پانزدهم، کتاب فروشی اسلامیه.
-        امیرمحمدی، محمدرضا (1387). اثر تجاوز مدیران دولتی از حدود اختیارات خود در انعقاد قراردادها. فصل‌نامة حقوق، مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دورة 38، شمارة 4،
-        بهرامی احمدی، حمید (1390). ضمان قهری. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق،
-        پورارشد، نادر و همکاران (1389). نظریة ظاهر، مطالعه در حقوق خارجی و ایران. مدرس علوم انسانی- پژوهشهای حقوقی تطبیقی، دورة 14، شمارة 4
-        السهنوری، عبدالرزاق احمد (بی‌تا). الوسیط فی شرح القانون المدنی المصری. جلد چهارم، دار احیاء التراث العربی.
-        سکوتی نسیمی، رضا و شمالی، نگار (1390). جایگاه عدم النفع در حقوق اسلامی. مجلة فقه و حقوق اسلامی، شمارة 2، دورة 2
-        صالحی‌راد، محمد (1378). تسبیب و وجوه آن. مجلة حقوقی دادگستری، شماره‌های 28 و 29 ،
-        صفایی، سید حسین (1372). دورة مقدماتی حقوق مدنی. جلد پنجم، چاپ ششم، تهران: گنج دانش.
-        کاتوزیان، ناصر (1376). قواعد عمومی قراردادها. جلد چهارم، تهران: شرکت انتشار.
-        کاتوزیان، ناصر (1378). مسئولیت مدنی. جلد اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-        محمدی، ابوالحسن (1385). قواعد فقه. چاپ هشتم، تهران: نشر میزان.
-        مراغه‌ای، میرعبدالفتاح (1429). العناوین. قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
-        موسوی بجنوردی، میرزاحسن(1402). القواعد الفقهیه. جلد اول، مطبعه الخیام،
-        موسوی بجنوردی، سید محمد (1372). نظرخواهی از فقها پیرامون مسائل فقهی و حقوقی ناشی از کاهش ارزش پول. مجلة رهنمون، شمارة 6
-        نجفی خوانساری، موسی، نائینی،(1418). منیه الطالب. تقریرات میرزا محمدحسین نائینی. جلد سوم، قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
-        نجفی، محمدحسن (1404). جواهر الکلام، جلد 43، چاپ هفتم، دارالاحیاء التراث العربی.
-        هاشمی شاهرودی، سید محمود (1374). احکام فقهی کاهش ارزش پول. مجلة فقه اهل بیت، شمارة 2
-        یوسفی، احمدعلی (1381). بررسی فقهی نظریه‌های جبران کاهش ارزش پول. فصل‌نامة فقه اهل بیت، شمارة 31،