ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هر یک از نهادهای موجود در دادرسی مدنی با کارکرد خاصی پیش‌بینی شده‌اند و ضروری است قوانین نیز طوری تنظیم شوند که با درنظر‌گرفتن این کارکردها، نظم دادرسی متلاطم نشود. در بین نهادهای ناظر بر آرای دادگاه‌ها، دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است که دادگاه تجدیدنظر رأی صادره را از لحاظ شکلی و ماهوی و دیوان عالی کشور صرفاً از لحاظ شکلی و انطباق رأی با قواعد حقوقی بررسی می‌شود،  با این حال در برخی قوانین و همین‌طور رویة قضایی مواردی را می‌توان یافت که دیوان عالی کشور به امور ماهوی پرونده‌های قضایی ورود کرده است. هدف ما در این نوشتار بررسی چرایی این موضوع و همین‌طور بیان یک نظریه در این زمینه است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enterance of supreme court at matter of fact and evidences at civil procedure And offer a theory

نویسنده [English]

  • Seyed Amirhessam Mousavi
phd at private law,shahidbeheshti university,Tehran ,Iran
چکیده [English]

The institutions of civil procedure have a special functions and it is necessary that this functions always be observe. two institutions are organize for control of court dictums. appeal court is for control of judgment from fact and law aspect wholly and supreme court is only for law aspect. however in practice we can see that supreme court at same cases control the judgment from fact aspect.in this article I want study reason of this subject and offer a new theory about it.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • accidental discovery"
  • "civil procedure institutions"
  • "supreme court"
  • "matter of fact"
  • "matter of law"
  • "evidence"
 

 فارسی و عربی

1. ابدالی، مهرزاد (1385). رویه و آیین دادرسی مدنی. تهران: نیک‌اندیش.

 

2. بازگیر، یدالله (1389). گزیدة آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی. تهران: جاودانه.

3. حجار، محمد (2001). اصول المحاکمات المدنی. بیروت: دارالاحیاء.

4. حیاتی، عباس‌علی (1392). قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. تهران: میزان.

5. شمس، عبدالله (1382). آیین دادرسی مدنی. جلددوم، تهران: میزان.

6. صدرزاده افشار، محسن (1371). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی. تهران: جهاد دانشگاهی.

7. ضیف، احمد (1999). شرح القانون الاصول المحاکمات. قاهره: دارالعلم القضایی.

8. عبداله، مانع (2005). طرق الطعن فی الاحکام المدنیه. بیروت: السنه القضاییه.

9. عمر، اسماعیل (2001). اصول المحاکمات المدنی. بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.

10. غمامی، مجید و اشراقی آرانی، مجتبی (1389). فواید عملی و نظری تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی. فصلنامة حقوق، دورة 40، شمارة 4، صفحات 286-269.

11.G.bolard (1973),lˈautorité de chose jugée et les principles judiciaireprive , r.c.g.b

12. G.cornu , jean foyer (1996), procedure civile ,puf

13. G.Couchez ,Xavierlagarde(2007) ,procedure civile, sirey

14. G.de leval(2004) ,traité des saisiers,larcier

15. H.capitan , f , terré ,y lequette(2008) , cesgrandsarrêst la jurisprudence civile , tom 2 ,dalloz

16. Henry motulsky(1976) ,ecrits,dalloz

17. G.ajolowicz(2001) ,on civil procedure , Cambridge

18. J.boré(1980) , la cassation en matirecivile , sirey

19. J.vincent(1976) , procedure civile , dalloz

20.J.vincent(1976) , procedure civile , dalloz

 21. Jean-louisbergel(1983) , la jurisdiction gracieuse en droitfrancais , dalloz

22. L.cadiet(1998) , droitjudiciaireprive , litec

23. L.cadiet et E.jeuland(2004) , droitjudiciaireprive , litec

24. S.guinchard ,Fredriqueferrard et Cecile chainais(2010) , procedure civile , dalloz