شکایت از آرای مدنی در خارج از مهلت قانونی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه قم، ایران

چکیده

قانون آیین دادرسی مدنی با وجود اعلام مهلت برای شکایات از آرا، در بیان احکام و آثار و جزئیات آن کوتاهی کرده است. ازین‌رو با نواقص و سکوت‌های متعدد در این زمینه مواجهیم؛ از جمله اینکه وضعیت دادخواست اعادة دادرسی پس از مهلت به‌صراحت بیان نشده است. همچنین، وضعیت دادخواست زودهنگام و پیش از موعد شکایت از رأی مشخص نشده است. مهم‌تر اینکه در زمینة زمان شکایت خارج از مهلت پس از رفع عذر غفلت شده و با وجود توجه قانون‌گذار به این موضوع در داوری، در دادرسی دادگاه از آن غافل شده و زمینة طرح و بررسی احتمال‌های متعدد را فراهم کرده است. بررسی موضوع نشان می‌دهد راه‌حل منطقی و قابل قبولْ پذیرش تجدیدِ مهلت قانونی شکایت از رأی پس از رفع عذر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Complain from the Civil Judgment after the Moratorium

نویسنده [English]

 • Mahdi Hasanzadeh
Associate Professor, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

The Civil Procedure Law, despite the deadline for complaint from the judgment, has failed to express its rules, effects and details and we face a number of shortcomings and silence in this regard, including the fact that the status of the application for a rehearing after the deadline is not explicitly stated. Also, the status of early and premature appeal has not been determined. Most importantly the time of the appeal beyond the deadline after the resolution of the excuse has been neglected, despite the legislator's attention to this issue in arbitration, which has been led to the basis for the examination of various probabilities. The review of the issue shows that the reasonable and acceptable solution is the acceptance of the renewal of the legal moratorium on the complaint after the resolving of excuse.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Complaint from the Judgment
 • Moratorium
 • Protestation
 • Appeal
 • Appeal to the Supreme Court
 • Rehearing
 1. افتخارجهرمی، گودرز و مصطفی السان (1396). آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ج 2.
 2. ایرانی ارباطی، بابک (1386). مجموعه نظرهای مشورتی حقوقی، چ 3، تهران: مجد.
 3. بهرامی، بهرام (1388). آیین دادرسی مدنی 3 و 4، چ 11، تهران: بینه.
 4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1372). دانشنامة حقوقی، چ 3، تهران، امیرکبیر، ج 2 و 4.
 5. حجتی، سید مهدی (1389). قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی، تهران، آوا و راه نوین و دادستان.
 6. حسینی، سید محمدرضا (1387). قانون آیین دادرسی مدنی در رویة قضایی، چ 3، تهران، مجد.
 7. حیاتی، علی‌عباس (1390). آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ 2، تهران، میزان.
 8. زراعت، عباس (1383). قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی ایران، تهران، خط سوم.
 9. شمس، عبدالله (1385). آیین دادرسی مدنی (دورة پیشرفته)، چ 10، تهران: دراک، ج 2.
10. شهیدی، موسی (بی‌تا). موازین قضایی محکمة عالی انتظامی از نظر تخلف اداری، چ 3، بی‌جا، کتاب‌فروشی علمی.

11. متین، احمد (بی‌تا). مجموعة رویة قضایی، قسمت حقوقی، بی‌چا، بی‌جا، مهرآیین.

12. مردانی، نادر و جواد بهشتی (1389). آیین دادرسی مدنی، چ 2، تهران، میزان، ج 2.

13. مهاجری، علی (1390). قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، فکرسازان.

14. ــــــــــ (1389). مبسوط در آیین دادرسی مدنی، چ 2، تهران، فکرسازان، ج 3 و 4.