دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، مهر 1397، صفحه 197-430 (پاییز و زمستان)