جستاری در امکان بروز تعارض متحرک در قراردادها و شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران

چکیده

یکی از مباحث پیچیدة حقوق بین‌الملل خصوصی بررسی تعارض متحرک است که قواعد خاص و مستقلی به‌دنبال دارد. در واقع، این نوع تعارض ترکیبی از تعارض قوانین در مکان و زمان است. بررسی قواعد حل تعارض قوانین و به‌طور خاص ماهیت ثابت یا متغیر عوامل ارتباط به اتفاق‌نظر ابزاری برای مرزبندی حدود تأثیر تعارض متحرک درنظر گرفته شده است. اگرچه تحلیل ماهیت عامل ارتباط در موقعیتی قرار دارد که به‌طور قطع نمایی کلی از حدود تأثیر تعارض متحرک را ارائه می‌دهد، همیشه موضوعاتی، مانند قراردادها یا شرکت‌ها، وجود دارد که برای وارد کردن آن‌ها به محدودة تعارض متحرک دچار تردید می‌شویم. قراردادها و شرکت‌ها یکی از حوزه‌هایی هستند که درخصوص اینکه می‌توانند مشمول قواعد تعارض متحرک باشند و اینکه آیا اصلاً تعارض متحرک در شرکت‌ها با فرض تغییر تابعیت آن‌ها و در قراردادها با توجه به اصل حاکمیت اراده قابل تصور است یا خیر محل اختلاف‌نظر میان حقوقدانان است که اغلب آن‌ها تعارض متحرک در شرکت‌ها را با اکراه بیان می‌کنند. در این مقاله سعی شده است به این موضوع پاسخ داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of the Theory of Vested-right (Conflict Mobile) in Contracts and Firms

نویسندگان [English]

 • Nejadali Almasi 1
 • Mahdi Hosseinalizadeh 2
1 Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD Student in Private Law ,University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most complicated issues of international private law is the study of moving conflict, which is pursued by specific and independent rules. In fact, this kind of conflict is a combination of conflicts of laws in space and time. The examination of conflict resolution rules and, in particular, the fixed or variable nature of connecting factors have been accepted in consensus as a tool for limiting the scope of the moving conflict. Although the analysis of the nature of the connecting factors is in a situation that definitely gives a general overview of the extent of the moving conflict impact, there are always issues such as contracts or companies that are skeptical to be entered to the range of moving conflict. Contracts and companies are of the areas in which it can be considered to be subject of the rules of moving conflict. This matter and also whether moving conflict is applicable or not in the case of company nationality change and contracts with regard to the principle of autonomy are the controversial issues. They often reluctantly express the moving conflict of the firms. This paper attempts to answer this question.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Moving Conflicts
 • Variable Connecting Factors
 • Constant Connecting Factor
 • Principle of Autonomy
 • Main Company Center
 1. ابراهیمی، سید نصرالله (1391). حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، سمت.
 2. اسکینی، ربیعا (1383). حقوق تجارت شرکت‌های تجاری، تهران، سمت.
 3. ـــــــــــــ (1388). «تعیین تابعیت شرکت‏‌های تجاری در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل»، حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران، د 6، ش 14، صص 5 ـ 24.
 4. الماسی، نجادعلی (1386). حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، میزان.
 5. ایران‌پور، فرهاد (1381). «نگاهی به اصل حاکمیت اراده در حیطة انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قراردادهای تجاری»، مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، ش 55.
 6. سلجوقی محمود (1393). حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، میزان ج 2.
 7. شریعت‌باقری، محمدجواد (1395). حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، میزان.
 8. ــــــــــــــــــــــــ (1391). «حاکمیت اراده بر قراردادهای بین‌المللی خصوصی»، دیدگاه‌های حقوق قضایی، د ۱۷، ش ۵۸.
 9. لاگارد، پل (1375). «حقوق بین‌الملل خصوصی نوین در زمینة قراردادها پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون رم، 19 ژوئن 1980»، مترجم: محمد اشتری، مجلة حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، ش 20، صص 29 ـ 353.

10. مافی، همایون و محمدحسین تقی‏پور (1394). «قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی در حقوق اتحادیة اروپا و امریکا»، پژوهش حقوق خصوصی، ش 13.

11. نصیری، محمد (1386). حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، آگه.

12. نیکبخت، (1384). «تعارض قوانین در قراردادها (قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و اصل حاکمیت اراده)»، مجلة حقوقی، ش 32.

13. Audit, B. (2000). Driot international privé, Paris,Economica, 3èd.

14. Batiffol, H. et Lagarde, P. (1993). Traité de droit international privé, tom I ParisL. G. D. J., 8éd.

15. Bertrand, M. (2005). Le conflit mobile, Paris, Dalloz.

16. Bouderhem, R. (2012). La nationalité des sociétés francais, these Bourgongne.

17. Brigg, A. (2013). TheConflict of Laws, third edition, Oxford university press.

18. Carchard, O. (2008). Droit de commerce international, LGDJ. Paris.

19. Chuan, J. & Kaczorowska, C. (2000). Conflict of laws, Cavendish publishing, second edition.

20. Diecy-Morris (1980). The conflict of laws, Vol I, London, 10 edition.

21. Fahmy, M. (1951). Le conflit mobile de lois en droit international privé français, Paris.

22. Foyer, J. et Courbe, P. Conflits de lois dans le temps, Juriscal, droit internat., fasc. 533-2.

23. Christine, G. (2014). Droit international privé, 4 édition, Bréal.

24. Giuliano, M. et Lagard, P. (1980). Rapport concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, J. C. O. E.

25. Hage-Chahin, F. (1977). Les conflits dans l’espace et dans le temps en matiére de prescription, Paris.

26. Holleaux H, Foyer, J. et G. de Geouffre de la Pradelle. (1987). Droit international privé, Paris,Masson.

27. Loussouarn, Y. et Bourel, P. (2007). Droit international privé, Paris, 9 éd, Dalloz.

28. Lewald, H. (1939). Règle generals des conflits de lois. Contribution à la technique du droit international privé, Rec. La Haye.

29. Mayer, P. et Heuzé, V. (2001). Droitinternationalprivé, Paris, Montchrestien, 7éd., 2001.

30. Mann. F. A. (1954). The time element in the conflict of laws, B. Y. I. L.

31. Niboyet, M. (2013). Droit international privé, L. G. D. J.

32. O´Brien, J. (1999). Conflict of laws, second edition, Cavandish.

33. Rigaux, F. (1966). Le conflit mobile en droit international privé, Rec. La Haye.

34. Rogerson, P. (2013). Collier´s Conflicts of laws, Fourth edition, Cambridge University Press.

35. Ruhl, G. (2007). Party Autonomy in the Private International Law of Contracts, Cambridge University Press.