رجوع نابه‌هنگام به داوری در شروط حل اختلاف چندمرحله‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران، ایران

چکیده

شروط حل اختلاف چندمرحله‏ای چند مرحله نظیر مذاکره، میانجیگری، و داوری یا دادرسی قضایی را جهت حل اختلافات مقرر می‏دارند. چنانچه در زمینة قصد طرفین مبنی بر التزام به مراحل مختلف این شروط یقین وجود داشته باشد، مراجع ذی‏صلاح طرفین را اجبار به رعایت ترتیب مورد توافق می‏کنند. در زمینة این اجبار مسائلی شایان توجه است. در صورت طرح درخواست نزد داور، پیش از طی مراحل قبل، چه مرجعی برای اتخاذ تصمیم درخصوص این درخواست نابه‌هنگام صالح است و اثر اقامة درخواست نابه‌هنگام نزد داور یا دادگاه چیست؟ در این خصوص دو نظریه وجود دارد. گروهی این شروط را واجد ذاتی ماهوی می‏دانند. طبق این نظر رجوع نابه‌هنگام صرفاً تخلفی قراردادی و موجب خسارت است و ناقض صلاحیت نیست. گروهی دیگر طبیعت این شروط را آیینی می‏دانند که رعایت ترتیب مراحل پیش از رجوع به دادگاه یا داور ضرورت دارد. در باب ماهیت تصمیم صحیح در مواجهه با درخواست داوری یا دادرسی نابه‌هنگام نیز دو نظر وجود دارد. در نظر اول درخواست نابه‌هنگام رد می‏شود. اما، در نظر دوم رسیدگی به درخواست نابه‌هنگام متوقف می‏شود و پس از تحمل ترتیب مورد توافق طرفین دوباره رسیدگی جریان می‏یابد. در این پژوهش، در هر دو مورد دیدگاه‌های اخیر دیدگاه‌های صحیح به‌شمار رفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Premature Claims in Multi-tiered Resolution Clauses

نویسنده [English]

 • Ayyoub Mansouri Razi
Ph. D at Private Law, University of Tehran, Iran,Tehran
چکیده [English]

Multi-tiered resolution clauses may involve different stages including negotiation, mediation and arbitration or judicial proceeding for resolving the disputes.  In case of certainty to the parties’ intention to be bound by different stages of multi-tiered dispute resolution clauses, competent authorities make parties follow these arrangement. In respect to this enforcement questions as below are noteworthy: if prior to following the pre-arbitral stage a claim is submitted to arbitral tribunal, what authority has jurisdiction over this immature request? What is the effect of this immature request before the arbitral tribunal or court? There are two views about the matter. Some consider this clauses a matter of substantive law. Thus, the immature application is just a contractual breach which entitles the other party to compensation but doesn`t violate the jurisdiction. Others suggests that these clauses are matters of procedural law and observing the pre-litigation or pre-arbitral stages are mandatory for parties. There are two opinions regarding the nature of the appropriate decision when dealing with the immature request before arbitral tribunal or courts. In accordance with the first viewpoint the request would be rejected but by the second viewpoint immature request would be stayed but suspended and after compliance with steps agreed upon by the parties, the claim would continue again. In this paper in both questions the latter arguments would be adopted as proper viewpoints.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Premature Request
 • Multi-tiers Dispute Resolution Clauses
 • Substantive
 • Procedural
 • Jurisdiction
 1. سروی‌مقدم، مصطفی (1389). «مقایسة جایگاه دادگاه و داوری در حل اختلافات تجاری بین‏المللی»، آموزه‏های حقوقی، ش 13، صص 131 ـ 148.
 2. سکوتی، نیما و جواد حسین‏زاده (1396). «ماهیت، ویژگی‌ها، و صلاحیت داوری در قانون پیش‏فروش ساختمان»، حقوق خصوصی، د 14، ش 2، صص 283 ـ 307.
 3. شمس، عبدالله (1384). آیین دادرسی مدنی، تهران، دراگ، ج 1.
 4. شیروی،عبدالحسین(1393)،داوری تجاری بین­المللی، تهران ، سمت.
 5. صفایی، سید حسین (1377). «سخنی چند دربارة نوآوری‌ها و نارسایی‏های قانون داوری تجاری بین‏المللی»، نشریة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، ش 40، صص 5 ـ 39.
 6. عابدی، محمدتقی (1385). «صلاحیت قضایی و صلاحیت داوری: تحلیلی بر یک رأی صادره در مسئلة صلاحیت»، مجلة حقوقی (نشریة مرکز امور حقوقی بین‏المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست‌جمهوری)، ش 35، صص 89 ـ 146.
 7. کاتوزیان، ناصر (1387). قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، ج 4.
 8. مافی، همایون و جواد پارسافر (1390). «دخالت دادگاه‌ها در رسیدگی‌های داوری در حقوق ایران»، دیدگاه‌های حقوق قضایی، صص 105 ـ 130).
 9. یوسف‏زاده، مرتضی (1393). آیین داوری، تهران، شرکت سهامی انتشار.
10. Alexander, J. Belohlavek. (2010). Rome Convention-Rome Regulation, juris publishing. New York.

11. Barcelo, J. (2017). kompetenz- Kompetenz and its Negative Effect- A Comparative View, Cornell Legal Studies Research Paper, pp. 17- 40, Available at SSRN:https;//ssrn. com.

12. Bihancov, A. (2014). "What is an example of a good dispute resolution clause and why?". Evaluation of ADR. Paper 3 , available at www. civiljustice. info/adreval (last visited: 13 July 2016).

13. blackman, s. h. (1998). alternative dispute resolution in commercial intellectual property disputes, the american university law review,47: 1709, 1709-1734.

15. Caron, D. (2013). The UNCITRAL Arbitration Rules: A Commentary, Oxford University Press, U. K.

16. Caron, D. (2015). Practicing Virtue: Inside international Arbitration, Oxford University Press , U. K.

17. Erlank, W. (2016). Enforcement of Multi-tiered Dispute Resolution Clauses, pp. 30-31, available at at: http://ssrn. com/abstract=1491027 (last visited: 8 July 2016(.

18. Ingen-Housz, A. (2011). ADR in Business: Practice and Issues Across Countries and Cultures, Vol. II, Kluwer Law International . NetherLand.

19. Jolles, A. (2006). Consequences of Multi-tier Arbitration Clauses : Issues of Enforcement , Arbitration Journal, Vol. 72 (4), pp. 329-338.

20. Jones, D. (2009). Dealing with Multi-tiered Dispute Resolution Process ,The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management, Vol. 75, pp.188-198.

21. KAWHARU, A. (2008). Arbitral Jurisdiction, New Zealand Universities Law Review, Vol. 23, pp. 238-264.

22. Klaus, P. (2006). Law and Practice of Escalation Clauses, Arbitration International Journal, 22 (1), pp. 1-18.

23. Mecar, M. (2015). Enforceability of Multi-Tiered Clauses Leading to Arbitration, Hungary, Central European University, department of Legal studies.

24. Michael, J. Moser & Cheng,Teresa. (2004). Hong Kong Arbitration: A User`s Guide, Netherland, Kluwer Law International.

25. Pryles, M. (2001). Multi-Tiered Dispute Resolution Clause, Journal of International Arbitration,18 (2), pp. 159-176.

26. Tevendale, C. (2015). Multi-Tier Dispute Resolution Clauses and Arbitration, Turkish Commercial Law Review, Vol. 1, pp. 31-40.

27. Thomas, H. Webster. (2014). Handbook of ICC Arbitration: Commentary, Precedent, Materials, Sweet & Maxwell Publication, London.

28. Tochtermann, p. (2008). Agreements to Negotiate in the Transnational Context – Issues of Contract Law and Effective Dispute Resolution, Uniform Law Review, Vol. 13 (3), pp. 685-708.