شرایط اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و مصر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناس‌ارشد گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

امروزه، به علت گسترش روابط خصوصی بین‌المللی، تقریباً همة نظام‌های حقوقی اعمال قوانین و تنفیذ احکام خارجی در دادگاه‌های خود را امری مسلم می‌دانند. با این حال، احکام خارجی را مشابه احکام داخلی نمی‌دانند و سعی می‌کنند احکام خارجی را تحت کنترل بگیرند. بدین منظور شرایطی را برای اجرای احکام خارجی مقرر کرده‌اند که با احراز این شرایط اجرای حکم خارجی ممکن خواهد بود. نظام حقوقی ایران و مصر نیز از این قاعده مستثنی نیست. در زمینة شرایط اجرای احکام در حقوق ایران و مصر آثاری نگاشته و مباحثی مطرح شده است. اما، سؤال مهم این است که آیا شرایط مقرر برای اجرای احکام خارجی در نظام حقوقی مصر و ایران یکسان است؟ و با در نظر گرفتن مقتضیات تجارت بین‌المللی کدام‌یک از این دو نظام حقوقی مقرراتی مناسب‌تر در این زمینه دارد؟ در مقالة حاضر، ضمن بررسی و مقایسة مقررات ایران و مصر، در زمینة شرایط اجرای احکام خارجی، تلاش می‌شود برخی ابهامات در این حوزه رفع و چشم‌اندازی روشن‌تر درخصوص شرایط اجرای احکام در این دو نظام حقوقی ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Requirements for Enforcement of Foreign Judgements in Iranian and Egyptian Law

نویسندگان [English]

 • Abdollah Khodabakhshi 1
 • Azam Ansari 1
 • Mohammadmajd Kabry 2
1 Assistant Professor, Department of Law, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 MA, Department of Law, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Nowadays, due to urge of international private relations almost all legal systems consider applying the foreign law and enforcing foreign judgement as an indisputable issue. Nevertheless, the states don’t consider foreign judgements like domestic judgements. They try to control foreign judgements and so set certain requirements for enforcing these judgements. Whenever the requirements are satisfied enforcing of foreign judgements is possible. The legal system of Iran and Egypt are not excluded from following this model. Some writings have been done about requirements of foreign judgements in Iranian and Egyptian law separately but there is an important question, “Are the requirements in the enforcement of foreign judgements in these states similar?” and with considering international trade law requirements which state’s regulations are appropriate? The article surveys and compares Iran and Egypt’s regulations to enforce foreign judgements and eliminates some ambiguities in this subject and also shows clear overlook in requirements for enforcement of foreign judgements in Iranian and Egyptian Law.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rendering Court
 • Foreign Judgement
 • Jurisdiction
 • Iran
 • Egypt
 1. ارفع‌نیا، بهشید (1383). حقوق بین‌الملل خصوصی، ج 2، تهران، بهتاب.
 2. پورنوری، منصور (1383). «شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در ایران»، کانون وکلا، 186 و 187، ص 78 ـ 91.
 3. رودیجانی، محمدمجتبی (1392). تفسیر جامع قانون اجرای احکام مدنی، تهران، کتاب‌آوا.
 4. سلجوقی، محمود (1387). حقوق بین‌الملل خصوصی، ج 2، تهران، میزان.
 5. شمس، عبدالله (1387). آیین دادرسی مدنی (دورة پیشرفته)، ج 2، تهران، دراک.
 6. شیروی، عبدالحسین (1393). حقوق تجارت بین‌الملل، تهران، سمت.
 7. ـــــــــــــــــــ (1392). حقوق تطبیقی، ویراست دوم، تهران، سمت.
 8. مافی، همایون و رشید ادبی ‌فیروزجایی (1393). «صلاحیت دادگاه‌های ایران در قلمرو حقوق بین‌الملل خصوصی»، دانش حقوق مدنی، 3(2)، 63-48.
 9. متین‌دفتری، احمد (1381). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج 2، تهران، مجد.
10. مدنی، سید جلال‌الدین (1384). حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، جنگل.

11. مدنی‌ کرمانی، عارفه (1394). اجرای احکام مدنی، تهران، مجد.

12. مردانی، محمدحسن (1390). «شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در حقوق ایران»، کانون، ش 123، ص 133 ـ 164.

13. مهاجری، علی (1388). مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ج 1، تهران، فکرسازان.

14. ــــــــــــ (1389). مبسوط در آیین دادرسی مدنی، ج 3، تهران، فکرسازان.

15. واحدی، قدرت‌الله (1383). آیین دادرسی مدنی، کتاب دوم، تهران، میزان.

16. ترجمان، محمدخالد (2003). الاختصاص القضائی الدولی و آثار الاحکام الاجنبیه، ج 2، قاهره، طوبجی.

17. الجداوی، احمد قسمت (1988). مبادئ القانون الدولی الخاص، قاهره، دار النهضه العربیه.

18. حداد، حفیظه (2010). الاختصاص القضائی الدولی و تنفیذ الاحکام الاجنبیه و احکام التحکیم، ج 2، بیروت، الحلبی الحقوقیه.

19. سلامه، احمد عبدالکریم (2000). فقه المرافعات المدنیه الدولیه، قاهره، دار النهضه العربیه.

20. صادق، هشام (1972). تنازع الاختصاص القضائی الدول ـ دراسه مقارنه، قاهره، منشاه المعارف.

21. ـــــــــــ (2014). «مدی حق القضاء المصری فی التخلی عن اختصاصه فی المنازعات المدنیه و التجاریه»، قابل دسترسی در: http://cutt.us/uYLIm

22. طعمه، شفیق و ادیب استانبولی (1990). تقنین اصول المحاکمات السوری فی المواد المدنیه و التجاریه، الجزء الاول، دمشق، منشورات المراسلات.

23. عبدالعال، عکاشه (2000). الاجراءات المدنیه و التجاریه فی دوله الامارات العربیه المتحده، بیروت، الحلبی الحقوقیه.

24. العیسی، طلال یاسین (2009). «علاقه الاختصاص القضائی الدولی بالنظام العام»، جامعه دمشق للعلوم الاقتصادیه و القانونیه، 1، ص 305 ـ 336.

25. منزلاوی، صالح جاد (2008). الاختصاص القضائی بالمنازعات الخاصه الدولیه و الاعتراف و التنفیذ الدولی للاحکام الاجنبیه، قاهره، دار الجامعه الجدیده.

26. Brand, A. R. (2012). "Recognition and Enforcement of Foreign Judgments", Federal Judicial Center, available at: https://www.fjc.gov/sites/default/files/2012/BrandEnforce.pdf, last visited: April 14, 2018

27. Foda, T. & Kamel, R .(2010). “Egypt” in Aircraft Repossession and Enforcement: Practical Aspects, Vol. II, Nath, Ravi & Crans (eds), 2 Volumes, Netherland: Kluwer Law International.

28. Juenger, F. K .(1988). The Recognition of Money Judgements in Civil and Commercial Matters, American Journal of Comparative Law, 36 (1), pp. 1-39.

29. Lorenzen, E .G .(1947). Selected Articles on the Conflict of Laws, the US: New Haven.

30. Oelmann, J .(2006). The Barriers to the Enforcement of Foreign Judgements as opposed to those of Foreign Arbitral Awards, Bond Law Review, Vol. 18, Issue 2, pp. 77-103.

31. Tang, Z. S .(2014). Jurisdiction and Arbitration Agreements in International Commercial Law, New York: Routledge.