دعاوی طاری در مرحلۀ‏ تجدیدنظر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار دانشکدة فقه و حقوق اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

طرح دعاوی طاری مختص مرحلة بدوی نیست. در مرحلة تجدیدنظر نیز ممکن است دعاوی طاری از سوی هر یک از طرفین دعوا یا اشخاص ثالث مطرح شود. با این حال، طرح این دعاوی در مرحلة تجدیدنظر با محدودیت‏هایی روبه‌روست. اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی مستلزم آن است که دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه در مرحلة بدوی در دادگاه بررسی شده رسیدگی کند. با این حال، نفی کلی طرح دعاوی طاری در مرحلة تجدیدنظر ممکن نیست. چون در بسیاری موارد، بدون طرح این دعاوی، رسیدگی دادگاه ناتمام و غیرمؤثر باقی می‏ماند. علاوه بر این، در مواردی اوضاع و احوال حاکم بر موضوع دعوا، پس از صدور رأی بدوی، چنان دستخوش تحول می‏شود که رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به‏ موضوع مورد رسیدگی دادگاه بدوی بی‏معنی و ناممکن است. این واقعیت‏های متناقض ایجاب می‏کند که رویة قضایی، ضمن پذیرش دعاوی طاری در مرحلة تجدیدنظر، محدودیت‏های منطقی و قانونی آن را نیز مدّنظر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ancillary Actions in Appeal Stage

نویسندگان [English]

 • Reza Shokoohizadeh 1
 • Asqar Arabian 2
1 Assistance Professor, College of Law & Political Sciences, University of Tehran, Iran
2 Assistance Professor, College of Islamic law & Jurisprudence, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Bringing the ancillary actions is not limited to courts of first instance but these actions could be brought in appeal courts. Nevertheless, bringing these actions in appeal courts is subject of limitations. The devolutive effect of appeal requires the transferring of what is preceded by court of first instance in appeal court. However, the absolute rejection of bringing the ancillary actions in appeal court is not acceptable. Furthermore, in some cases due to the changes of circumstances of the case after the first instance’s judgment result in impossibility and ineffectiveness of procedure of appeal court. These contradictive facts require the judicial precedents to accept the ancillary actions with taking into account the logical and legal limitations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ancillary Actions
 • Appeal
 • New Claim
 • complete Connection
 1. افتخارجهرمی، گودرز و مصطفی السان (1386). آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ج 2.
 2. شمس، عبدالله (1381).آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ج 2.
 3. ـــــــــــــ (1384).آیین دادرسی مدنی، تهران، دراک، ج 3.
 4. عموزاد مهدیرجی (1395). ایرادات قضایی بر نحوة طرح دعاوی حقوقی، مبتنی بر مقررات مادة 2 قانون آیین دادرسی مدنی، تهران، دادگستر.
 5. کاتوزیان، ناصر (1376). اعتبار امر قضاوت‌شده در دعاوی مدنی، تهران، دادگستر.
 6. کریمی، عباس (1386). آیین دادرسی مدنی، تهران، مجد.
 7. متین‌دفتری، احمد (1381).آیین دادرسی مدنی، تهران، مجد، ج 2.
 8. معاونت آموزش و تحقیقات قوة قضاییه (1392). مجموعة نشست‏های قضایی مسائل آیین دادرسی مدنی، تهران، جاودانه.
 9. ابهری، حمید و رضا زارعی (1389). «ویژگی‏ها و شرایط شکلی درخواست دستور موقت در آیین دادرسی مدنی ایران»، حقوق (مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی)، مقالات موضوعی، د 40، ش 101، صص 1 ـ 17.
10. امامی، محمد و رضا دریایی، مصطفی کربلایی آقازاده (1392)، «دعوای اضافی»، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، د 5، ش 3، صص 1 ـ 40.

11. حسن‏زاده، مهدی (1392). «اقامة دعاوی طاری در خارج از مهلت»، پژوهش حقوق خصوصی، س 2، ش 4، صص 39 ـ 63.

12. داریوش، عباس (1394). «آثار و نتایج رسیدگی نخستین دعاوی طاری در دادگاه تجدیدنظر»، فصلنامة دادخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، ش 14، صص 137 ـ 159.

13. غمامی، مجید (1383). «دعوای متقابل»، مجلة دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 66، صص 225 ـ 244.

14. هرمزی، خیرالله (1392). «تغییر در عناصر دعوی: شرحی بر مادة 98 قانون آیین دادرسی مدنی»، پژوهش حقوق خصوصی، س 2، ش 3، صص 9 ـ 33.

15. ــــــــــــــ (1395). «تغییر نحوة دعوا در دادرسی مدنی، مطالعة تطبیقی حقوق ایران و فرانسه»، مطالعات حقوق خصوصی، د 46، ش 4، صص 645 ـ 663

16. واحدی، جواد (1370). «دعوای متقابل»، مجلة حقوقی و قضایی دادگستری، ش 2، صص 6 ـ 21.

17. Callé, P. et Dargent, L. (2017). Code de procédure Civile, Paris, Dalloz.

18. Cornu, G. et Foyer, J. (1996). Procédure civile, Paris, PUF.

19. Cornu, G. (1996). Vocabulaire juridique, Paris, PUF.

20. Croze, H. et Morel, Ch. (1988). Procédure civile, Paris, PUF.

21. De Leval, G. (2005). Eléments de procédure civile, Bruxelles, Larcier.

22. Guinchard, S., Chainais, C., et Ferrand, F. (2014). Procédure civile: Droit interne et droit de l’Union européen, 32e éd. Dalloz, Paris.

23. Lefort, Christophe (2007), Procédure civile, 2007, Dalloz, Paris.

24. Wiederkehr, G. et al. (2009). Code civile, 108e éd., Dalloz, Paris.

25. Rousse (1976). «Les demandes reconventionnelles formulées pou la première fois en appel», Gaz. Pal. 2. 619.