صلاحیت دیوان داوری در دعوای نفتی یوکاس علیه روسیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

به سال 2005 میلادی، اکثریت سهامداران شرکت نفتی یوکاس با شروع سه جریان داوری موردی علیه دولت روسیه، بر مبنای معاهدة منشور انرژی، مدعی شدند دولت روسیه در حق آنان رفتار عادلانه و منصفانه را رعایت نکرده و دارایی‌های آن‌ها را مصادره کرده است و باید خسارت وارده را جبران کند. با توافق خواهان‌ها، هر سه پرونده در یک دیوان داوری مطرح و با توجه به مشترکات آن‌ها تحت جریان دادرسی واحد بررسی شد. دولت روسیه در واکنش به دعوای سهامداران شرکت یوکاس، با طرح مجموعه‌ای از ایرادات، مدعی شد دیوان داوری آنسیترال صلاحیت رسیدگی به ادعای خواهان‌ها را ندارد. دیوان داوری، به‌رغم ایرادات روسیه، به تاریخ 30 نوامبر 2009، با صدور رأی مقدماتی، صلاحیت خود را احراز کرد. سپس، به تاریخ 18 جولای 2014، رأی نهایی خود را، که از آن به بزرگ‌ترین رأی تاریخ داوری یاد می‌شود، صادر و به‌موجب آن دولت روسیه را به پرداخت مبلغی بالغ بر پنجاه‌میلیارد دلار در حق سهامداران شرکت نفتی یوکاس محکوم کرد. دیوان داوری یوکاس طی رأی صلاحیتی خود به تجزیه‌وتحلیل برخی از مقررات مهم مربوط به حوزة حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری پرداخت که اهمیت موشکافی رأی صلاحیتی را دوچندان کرد. این‌رو، در این مقاله به بررسی تحلیلی ایرادات دولت روسیه در زمینة صلاحیت دیوان داوری پرداخته شد تا بهتر بتوان اعتبار و درستی سنگین‌ترین رأی تاریخ داوری را ارزیابی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisdiction of Arbitral Tribunal in Yukos Oil Case

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Bahmaei 1
 • Mohsen Borhani 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Ph.D Student, Faculty of Law, Shahid Beheshti University,Tehran, Iran
چکیده [English]

In 2005, the majority shareholders of Yukos Oil Company initiated three arbitration proceedings against the Russian Federation administered under the Energy Charter Treaty (ECT). In the arbitrations, the claimants complained of arbitrary, unfair and discriminatory treatment, and an unlawful expropriation of the company by the Russian Federation who shall compensate the damage. Based on the claimants’ agreement, the three cases have been initiated in one arbitral tribunal and because of their commonalities, they became the subject of the one proceedings. In response, the Russian Federation, initially, put forwarded jurisdictional objections about the UNCITRAL Arbitration. On 30 November 2009, the arbitral tribunal issued an interim award on Jurisdiction and Admissibility and upheld its jurisdiction to hear the three cases. Finally, on 18 July 2014, the tribunal ordered the Russian Federation to pay damages in excess of USD 50 billion to the majority shareholders of Yukos Oil Company. This is by far the largest award ever rendered by an arbitral tribunal. The tribunal in the awards analyzed some main issues in investment dispute settlements which it has much to teach us in that regard. Thus, the principal aim of this article is to critically analyze the validity arbitral Award with regard to the jurisdictional objections raised by Russian Federation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Energy charter treaty
 • Yukos
 • Arbitration
 • Award
 • Jurisdictio
 1. سیفی، سید جمال و کمال جوادی (1395). «پاک‌دستی خواهان در داوری‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی»، سالنامة ایرانی داوری، س 1، صص 87 ـ 116.
  1. Bamberger, C., Linehan., J., & Waelde, T., (2000). The Energy Charter Treaty in 2000: In a New Phase, Chapter from Energy Law in Europe, edited by Martha M Roggenkamp, Oxford University Press, pp. 1-30, available at: http://www.dundee.ac.uk/cepmlp.
  2. Dajic, S., (2012), "Mapping the Good Faith Principle in International Investment Arbitration: Assessment of Its Substantive and Procedural value, available on "http://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.
  3. Dolzer, R. (2015). Expert Opinion in Yukos case in The Hague District Court, available on www.italaw.com.
  4. Katdunski, M. (2014). Some Reflections on Arbitration in the Yukos v. The Russian Federation Case, 14 Comparative Law Review, pp. 141-167.
  5. Llamzon, A. ( 2015). Yukos Universal Limited (Isle of Man) v The Russian Federation The State of the ‘Unclean Hands’ Doctrine in International Investment Law: Yukos as both Omega and Alpha, ICSID Review, Vol. 30, No. 2, pp. 315-325.
  6. Mistelis, A. & Baltag, C. (2009). Denial of Benefits and Article 17 of the Energy Charter Treaty, 113 Penn State Law Review 1301, 1321.
  7. Nappert, S. (2015). Mammoth Arbitrations: the Yukos Awards of 18 July 2014, Transnational Dispute Management, Vol. 12, issue 5, pp. 1-36.
  8. Niebruegge, M. (2007). Provisional Application of the Energy Charter Treaty: The Yukos Arbitration and the Future Place of Provisional Application in International Law, Chicago Journal of International Law, Vol 8, pp. 355-376.
10. Pinsole, P. (2007). The Dispute Resolution Provisions of Energy Charter Treaty, Internatioinal Law Review, Vol. 3.

11. Kardassopoulos, V. Georgia, ICSID Case, Decision on Jurisdiction, July 6, 2007, Available on https://www.italaw.com.

12. Pantechniki, S. A. Contractors & Engineers V. Republic of Albania, ICSID Case, Award 30 July 2009, Available on https://www.italaw.com.

13. Russian Federation V. Yukos Universal Ltd., Russian Federation V. Hulley Enterprises Ltd., Russian Federation v. Veteran Petroleum Limited (20 april 2016), available at http://ita.law.uvic.ca/documents/ [In the text reffered as “The Hague Court Award”].

14. Yukos Universal Ltd. V. Russian Federation, Interim Award onJurisdiction and Admissibility, Hulley Enterprises Ltd. v. Russian Federation, Interim Award on Jurisdiction and Admissibility, Veteran Petroleum Trust v. Russian Federation, Interim Award on Jurisdiction and Admissibility, (Nov. 30, 2009), available at http://ita.law.uvic.ca/documents/ [In the text reffered as “Yukos Interim Awards”

15. Yukos Universal Limited V. The Russian Federation, Hulley Enterprises Limited V The Russian Federation, Veteran Petroleum Limited V The Russian Federation, final award (18 July 2014); Availlable on http://ita.law.uvic.ca/documents/ [In the text reffered as “Yukos Final Awards”].