ریسک استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی‌ـ خصوصی در حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش مدیریت آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

امروزه، با توجه به محدودیت بودجة دولتی در تأمین مالی پروژه‏های حوزة فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از مشارکت عمومی‌ـ خصوصی می‏تواند بسیار راهگشا باشد. همچنین با توجه به صرف بودجه‌های کلان و زمان طولانی برای اجرای این پروژه‏ها نیل به اهداف اصلی پروژه و حصول موفقیت در این پروژه‏ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. نیز به علت اینکه پروژه‏های مشارکت عمومی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ممکن است در طول حیات خود با ریسک‌های متنوع مواجه شوند که اهداف اصلی پروژه را تحت تأثیر قرار دهند شناسایی و ارزیابی ماهیت ریسک‌ها ضروری به نظر می‏رسد. در این نوشتار سعی شده است، پس از تبیین ویژگی‌های این قراردادها و ریسک‏های موجود در استفاده از آن‌ها، به خطرات استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی‌ـ خصوصی در بخش فناوری اطلاعات پرداخته شود و نحوة مدیریت این ریسک‏ها نیز تشریح شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Risk of Public Private Partnership Contracts in the Field of Information and Communication Technology and its Management Method

نویسندگان [English]

  • Marjan Bahmani Bab Anari 1
  • Alireza Alipanah 2
1 Ph.D. Student, Faculty of Law, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Law, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, given the limited government funding in financing the projects of the ICT sector, the use of public private partnership can be very promising. Also, given the large budgets and the long time spent on these projects, achieving the main goals of the project and  success in these projects are very important. On one hand, because public-private partnership projects in the ICT sector may face a variety of risks during their lives that affect the main objectives of the project, identifying and assessing the nature of the risks seems necessary. In this paper, after explaining the features of these contracts and the risks involved in using them, has tried to discuss the risks of using public private partnership contracts in the IT sector and how these risks are managed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public-private partnership
  • Information Technology
  • risk
  • Contract
  • management
1. برزگر، عبدالرضا؛ تهمینه رحمانی (1393). «جایگاه قرارداد مشارکت عمومی‌ـ خصوصی در نظام حقوق اداری ایران»، حقوق اداری، س 2، ش 5.
2. حسینی، مجتبی؛ امین کمال‌وند (1394). «فرایند پیاده‌سازی مدیریت ریسک و ارائة روش اجرایی جهت به‌کارگیری آن در پروژه‌های عمرانی»، کنفرانس بین‌المللی پژوهش در مهندسی، علوم، و تکنولوژی.
3. دانش‌جعفری، داوود (1391). «بررسی الگوی جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات شراکت عمومی‌ـ خصوصی در چارچوب چشم‏انداز بیست‌سالة کشور»، مجموعه مقالات همایش ملی مشارکت عمومی و خصوصی در توسعة زیرساخت.
4. سلیمی نمین، محمدحسین؛ محمود عابدی؛ رضا مهدی (1383). «تقویت فرایند مهندسی ارزش از طریق تلفیق با مدیریت ریسک»، کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
5. شیروی، عبدالحسین؛ منیره خدادادپور (1393). «مشارکت عمومی‌ـ خصوصی از منظر قوانین ایران»، حقوق خصوصی دانشگاه تهران، د 11، ش 2.
6. صبیحه، محمدمهدی؛ یاسین کشتیبان (1388). «شراکـت بخـش خصوصی‌ـ دولتی در پروژه‌های نیروگاهی: مدیریت ریسک و افزایش ارزش پول خدمات»، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، تهران.
7. غمامی، مجید (1391). «مشارکت عمومی‌ـ خصوصی در توسعة زیرساخت‌ها در ایران بر اساس مبانی مذکور در قانون اساسی و قوانین عادی»، مجموعه مقالات همایش ملی مشارکت عمومی و خصوصی در توسعة زیرساخت.
8. مرتضوی، مهدی؛ فیض‌الله زارع‏پور؛ فهیمه غفرانی (1391). «بررسی الزامات و موانع اجرایی و اداری توسعة مشارکت عمومی‌ـ خصوصی در ایران»، مقالات همایش ملی مشارکت عمومی و خصوصی در توسعة زیرساخت.
9. هیبتی، فرشاد؛ موسی احمدی (1393). «مدیریت ریسک در مشارکت‌های عمومی‌ـ خصوصی پروژه‌های زیرساختی، کنفرانس بین‌المللی توسعة نظام تأمین مالی دانشگاه صنعتی شریف.
10. ــــــــــــــــــــــــــ (1388). «مشارکت عمومی‌ـ خصوصی: نظام نوین تأمین مالی در واگذاری پروژه‌های زیرساختی دولت‌های مرکزی و محلی به بخش خصوصی»، کنفرانس بین‏المللی نظام تأمین مالی دانشگاه صنعتی شریف.
11. ـــــــــــــــــــــــــ (1393). «مشارکت عمومی‌ـ خصوصی»، کارگاه آشنایی با مفاهیم مشارکت عمومی خصوصی.
12. یسکومب، ئی. آر. مشارکت بخش عمومی و خصوصی اصول سیاست‌گذاری و تأمین مالی، ترجمة محمد آقاقوام، انتشارات معاونت امور اقتصادی.
13. Abd Karim, N. (2011). Risk Allocation In Public-Private Partnership (PPP) Prpject: A Review On Risk Factors, International Journal of Sustainable Construction Engineering & Technology, (ISSN: 2180-3242) Vol. 2, Issue 2.
14. Barzegar, A. & Rahmani, T. (2015). The Position of the Public-Private Partnership Contract in the Administrative Law System, Administrative Law Quarterly, Second Year, No. 5. (in Persian).
15. Danesh Jafari, D. (2013). Investigating the Model of the Islamic Republic of Iran in Public Private Partnership Arrangements in the Framework of the 20-Year Perspective of the Country, Proceedings of the National Conference on Public-Private Partnerships in Infrastructure Development. (in Persian).
16. Delmon, J. (2011). Public-Private Partnership Projects in Infrastructure: An Essential Guide for Policy Makers. United States of America: Cambridge University Press.
17. Demirag, I., Khadaroo, I., Stapleton, P., & Stevenson, C. (2012). The diffusion of risks in public private partnership contracts, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 25 Iss: 8 pp. 1317–1339.
18. Engel, E., Fischer, R., & Galetovic, A. (2014). Risk and Public-Private Partnerships, CESifo DICE Report.
19. Ghomami, M. (2013). Public Private Partnerships in Infrastructure Development in Iran Based on the constitution and ordinary laws, Proceedings of the National Conference on Public-Private Partnerships in Infrastructure Development. (in Persian)
20. Ghribi, S., Hudon, P., & Mazouz, B. (2019). Risk Factors in IT Public-Private Partnership Projects. https://doi.org/10.1177%2F1087724X18823009.
21. Heibati, F. & Ahmadi, M. (2010). Public Private Partnership: New Financing System to Assign Central and Local Government Infrastructure Projects to the Private Sector, Sharif University of Technology International Finance System Conference. (in Persian)
22. ---------------------------- (2015). Public Private Partnership, a workshop on the concepts of public private partnership. (in Persian)
23. ---------------------------- (2015). Risk Management in Public Private Partnerships for Infrastructure Projects, Sharif University of Technology International Finance System Development Conference. (in Persian)
24. Hoseini, M. & Kamalvand, A. (2016). The process of implementing Risk Management and providing an executive approach for its application in construction projects, International Conference on Research in Engineering, Science and Technology. (in Persian)
25. Hovy, P. (IMG Rebel). (2015). Risk Allocation in Public-Private Partnerships: Maximizing value for money, International Institute for Sustainable Development,www.IISD.com
26. Mortazavi, M., Zarepour, F., & Ghofrani, F. (2013). Investigating the Administrative and Administrative Requirements and Barriers to Development of Public Private Partnerships in Iran, Proceedings of the National Conference on Public-Private Partnerships in Infrastructure Development. (in Persian)
27. Sabihe, M. & Keshtian, Y. (2010). Public-Private Partnerships in Power Plant Projects: Risk Management and Increase the value of service money, 5th International Project Management Conference, Tehran. (in Persian)
28. Salimi Namin, M., Abedi, M.,  Mehdi, R. (2015). Enhancing the value engineering process by integrating risk management, Amirkabir University of Technology International Conference on Industrial Engineering. (in Persian)
29. Straus, A. G.. (2007). Managing Risk in PPP Projects through Legal Documentation, Director and General Counsel, Acap Partners Ltd, www.acap.com.
30. Shiravi, A. & Khodadpour, M. (2015). Public-Private Partnership From the Perspective of Iranian Laws, Journal of Private Law University of Tehran ,Volume 11 Number 2. (in Persian)
31. The Institute for Public-Private Partnerships (2009). Public-Private  Partnerships In  E-government: Knowledge Map, Washington, DC; infoDev /World Bank. Available at http://www.infodev.org/publications
32. Unger, G. (2002). Hedging Strategy and Electricity Contract Engineering, Swiss Federal Institute of, Technology Zurich, For the degree of Doctor.
33. Yeskumb, E. R. Public and private sector involvement in policy making and financing, Aghaghavam M, Deputy Minister of Economic Affairs. (in Persian)