دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، مهر 1398، صفحه 151-481