دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 151-481 
4. کاربرد هرمنوتیک در حل تعارض متن قوانین در ایران

صفحه 225-248

10.22059/jolt.2020.273498.1006672

صادق امین دهقان؛ نجادعلی الماسی؛ ابراهیم یاقوتی