آثار صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا در داوری تجاری بین‌المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 کارشناس‌ارشد، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

چنانچه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا فاقد جنبة اجرایی باشد و ضمانت اجرایی در خصوص عدم متابعت از آن در دسترس نباشد، صدور آن عملاً بیهوده خواهد بود و ممکن است به بروز رسیدگی‌های موازی منجر شود؛ امری که سبب اتلاف زمان، هزینه، و صدور دو رأی بعضاً متناقض در موضوعی واحد می‌شود. حال باید دید آثار صدور این قرار از حیث اجرا و ضمانت اجرای عدم متابعت از آن در داوری تجاری بین‌المللی به چه نحو است. اجرای قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا و ضمانت اجرای عدم متابعت از آن در همة حوزه‌های قضایی جهان امری تضمین‌شده نیست و دلیل آن هم رویکرد متفاوت نظام‌های حقوقی در زمینة قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا، اجمال و ابهام فراگرفته در کنوانسیون نیویورک، و عدم الحاق اکثر کشورها به اصلاحات قانون نمونة داوری آنسیترال است. پذیرش صدور و اجرای قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا از نوع حمایتی آن از سوی دیوان‌های داوری سبب جلوگیری از بروز رسیدگی‌های موازی و عواقب آن خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Anti-Suit Injunction in International Commercial Arbitration

نویسندگان [English]

 • Majid Sarbazian 1
 • Seyyed Reza Hashemi 2
 • Mazkour Salehi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law and Political Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 MSc, Faculty of Law and Political Science, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

If anti-suit injunction is not enforceable and without sanction in case of non-compliance, its issuance will be impractical and may be led to parallel proceedings, which causes waste of time, cost and issuance of contradictory awards for single subject. Then, status of this injunction in international commercial arbitration is discussable in terms of implementation and remedy of non-performance. Performance of the above injunction and remedy of it is not guaranteed in world court, because different legal systems have several approaches and New York convention is ambiguous and limited. Accepting and performing of this injunction for protecting of parties by arbitration tribunal prohibit simultaneous proceedings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Provisional and Contemporary Measures
 • Insulting Court
 • Simultaneous Proceedings
 • Arbitration agreement
1. اسدی‌نژاد طاهرگورایی، سید محمد؛ میرحامد اسدی‌نژاد طاهرگورایی (1394). «دستور موقت در داوری‌های ملی و بین‌المللی»، پژوهش‌های روابط بین‌الملل، د 1، ش 14.
2. جنیدی، لعیا (1381). اجرای آرای داوری بازرگانی، تهران، شهر دانش.
3. جنیدی، لعیا؛ رضا حق‌پرست (1393). «خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور»، حقوق خصوصی، د 11، ش 2.
4. شیروی، عبدالحسین (1391). داوری تجاری بین‌المللی، تهران، سمت.
5. نیک‌بخت، حمیدرضا (1390). داوری تجاری بین‌المللی «آیین داوری»، چ 2، تهران، مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
 1. Asadinejad Tahergourabi, S. Mohammad & Asadinejad Tahergourabi, M. H. (2015). "Interlocutory Order in National and International Arbitration", International Relations Journal, 14(4), pp. 59-84. (in Persian)
 2. D M Lew, Julian (2009). "Does National Court Involvement Undermine the International Arbitration Processes?.", American University International Law Review, Vol. 24. Issue. 3.
 3. Fernandez Rozas, Jose carlos (2005). "Anti-suit Injunctions Issued by National Courts Measures Addressed to the Parties or to the Arbitrators", in Anti-Suit Injunctions in International Arbitration, ed. Emmanuel Gaillard (General editor) Berna, Staempfli Verlag AG.
 4. Fisher, Gefrey (2010). "Anti-Suit Injunctions to Restrain Foreign Proceedings in Breach of an Arbitration Agreement", Bond Law Review.
10. Gaillard, Emmanuel (2006A)."Reflections on the Use of Anti-Suit Injunctions in International Arbitration", Pervasive Problems in International Arbitration, Kluwer Law Internationa, Edited by Loukas A. Mistelis, Julian D.M. Lew. 2006.
11. Gaillard, Emmanuel (2006B). "Anti-suit Injunctions Issued by Arbitrators", in International Arbitration: Back to Basics, ed. Albert Jan Van Den Berg.
12. Joneidi, L. & Haghparast, R. (2014-2015). "The Shortfalls of Iran’s Code of Civil Procedure in Issuing Interim Orders by the Arbitrator", Private Law Journal, 11(2), pp. 411-435. (in Persian)
13. Joneidi, L. (2001), "Emplementation of international arbitral awards", Tehran: Shahr e Danesh publishing. (in Persian)
14. Lévy, Laurent (2003). "Anti-Suit Injunctions Issued by Arbitrators." IAI International Arbitration, No. 2.
15. Lie Luxford, Stephanie (2015). "What Is the Proper Scope of the Power of an Arbitral Tribunal to Issue an Order Restraining a Party from Pursuit of Parallel Proceedings in a National Court?", International Arbitration and Dispute Settlement. Vol. 1 & 2.
16. Moloo, Rahim (2009). "Arbitrators Granting Antisuit Orders: When Should They and on What Authority?", Journal of International Arbitration, Vol. 26, Issue. 2.
17. Moses, Margaret L. (2008). The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, Cambridge University Press.
18. Nikbakht, H. R. (2012). "International Commercial Arbitration", Tehran: Cmmercial research association publishing. (in Persian).
19. Ortolani, Pietro (2015). "Anti-Suit Injunctions in Support of Arbitration Under the Recast Brussels I Regulation", MPILux Working paper 6.
20. Petrov, Kiril–Pironev, Svetoslav–Dieva, Valeria–Bratoeva, Valeria (2015). "Anti-suit injunctions issued to protect arbitration agreements – a remedy against parallel proceedings? Reviewing Gazprom Case", Themis competitionSemi – final C 9-12.
21. ponomaryov, Aleksey (2008). "State Court Use of Anti-Suit Injunctions In International Arbitration", Central European University.
22. Raphael, Thomas (2008). The Anti-Suit Injunction, Oxford University Press.
23. Shiravi, A. (2013). "International Commercial Arbitration", Tehran: Samt publishing. (in Persian)