اصول کلی حقوقی، عامل پیوند حقوق تجارت فراملی و حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 کارشناس‌ارشد، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

«اصول کلی حقوقی» همواره یکی از منابع مهم حقوق تجارت فراملی به شمار می‌رفته‌ که قلمرو مفهومی آن هم‌گام با توسعة این حقوق بسط یافته‌ است؛ طوری‌ که امروزه متضمن دو قسم اصول، شامل «اصول کلی مشترک» میان نظام‌های حقوقی و «اصول خاص» تجارت بین‌الملل، است. در حقوق بین‌الملل نیز اصول کلی حقوقی به منزلة هنجارهای برخاسته از نظام‌های حقوقی ملی، که از طریق مطالعات تطبیقی توسط قضات بین‌المللی به دست آمده‌ و به این عرصه راه‌ یافته‌، مطابق مادة 38 اساس‌نامة دیوان بین‌المللی دادگستری، منبع حقوق بین‌الملل هستند. اصول کلی مشترک به علت «خصلت فراملی» و «ماهیت دووجهی»، که از شخصیت بنیادین آن‌ها نشئت می‌گیرد، امکان حضور در هر نظام حقوقی را دارند، از جمله نظامِ در حالِ تکوینِ حقوق تجارت فراملی، و از طریق دو روش «تطبیقی» و «تدوینی» به این حوزه وارد می‌شوند. به این ترتیب داوران در مقام فیصلة اختلافات تجاری فراملی از اصول کلی مشترک به مثابة ماحصل مطالعات قضات بین‌المللی بهره می‌برند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش اصول کلی حقوقی در پیوند میان حقوق تجارت فراملی و حقوق بین‌الملل بود. بدین منظور، ضمن تحلیل نظریات حقوق‌دانان و آرای داوری، ماهیت اصول کلی حقوق تجارت فراملی و نحوة ورود آن‌ها به قلمرو این حقوق بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که اصول کلی حقوق تجارت فراملی همان اصول کلی حقوقی مورد پذیرش ملل متمدن به عنوان منبع حقوق بین‌الملل هستند که ورودشان به حقوق تجارت فراملی مدیون و مرهون نقش‌آفرینی بازیگران حقوق بین‌الملل و انتفاع از قالب‌های این نظام حقوقی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

General Principles of Law; the Contact Point of Transnational Commercial Law and International Law

نویسندگان [English]

  • Zahra Mahmoodi Kordi 1
  • Seyedeh Atefeh Ghadirinezhad 2
1 Assistant Professor, Faculty of Law &Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 MSc, Faculty of Law &Political Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

The "General Principles of law" have always been the important source of transnational commercial law that their scope has expanded in line with the development of transnational law, so that today it embodies two types, including "common principles" between legal systems and "specific principles" of international trade. In international law, "General principles of law" as norms that are rooted in national legal systems, obtained through "comparative" studies by international judges and in accordance with Article 38 of the ICJ statute, they are source of international law. Because of their "supranational character" and "dual nature" that stemming from their fundamental personality, these principles have the potential to be present in any legal system, including transnational commercial law. They enter into transnational commercial law through "comparative" method and “codification-based” method; thus, to resolve transnational commercial disputes, the arbitrators are using common principles as result of the studies of international judges. The purpose of this article is to evaluate the role of "general principles of law" in linking transnational law to international law and to this end, the "nature" of the general principles and their “entrance” in transnational law are discussed by analyzing the theories and arbitral awards. The finding of this paper is that the general principles of transnational commercial law are the same general principles of law which recognized by civilized nations as source of international law; these have been entered into transnational commercial law by the actors of international law and in the accepted forms of international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • general principles of law
  • Transnational commercial law
  • International Law
  • Comparative Method
  • Codification-based method
شیروی، عبدالحسین (1395). حقوق تجارت بین‌الملل، چ 9، ویراست 2، تهران، سمت.
شیروی، عبدالحسین؛ محمدحسین وکیلی‌مقدم (1392). «حقوق غیر دولتی»، مطالعات حقوق تطبیقی، 1 (4)، صص 117 ـ 135.
ضیائی بیگدلی، محمدرضا (1392). حقوق معاهدات بین‌المللی، چ 5، تهران، گنج دانش.
عطار، محمدصالح؛ علی‌رضا ابراهیم‌گل (1397). «ارزیابی مبانی نظری ظهور حقوق فراملی»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، 22 (1)، صص 51 ـ 80.
محمودی، زهرا (1397). «ماهیت اصول کلی حقوقی و کارکردهای آن در حقوق بین‌الملل»، مجلة حقوقی بین‌المللی، 85 (35)، صص 329 ـ 364.
ویرالی، میشل (1364). «تفکری بر تئوری حقوق فراملی»، مترجم: ناصر صبح‌خیز، مجلة حقوقی بین‌المللی، ش 3، صص 87 ـ 108.
References
Ali, S. F (2019). “Transnational Commercial Law of Arbitration - Developments and Controversies, OUP Handbook of Transnational Law”, Oxford University Press (forthcoming, Peer Zumbansen, Ed).
Attar, M. S. & Ebrahimgol, A. (2018). “The evaluation of the theorethical basis for the emergence of transnational law”, IQBQ, 22 (1), pp. 51-80. (in persian)
Ayoglu, T. (2014). “Some Reflections on the Sources of Lex Mercatoria”, In: Yildirim/Eskiyörük (eds.), International Commercial Arbitration and the New Lex Mercatoria, pp.27-36
Baddack, F. (2005). Lex Mercatoria: Scope and Application of the Law Merchant in Arbitration, A Thesis for the LL.M. Degree (International Trade Law), Faculty of Law, University of the Western Cape.
Berger, K. P. (2010). The Creeping Codification of the Lex Mercatoria, Second edition, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, ISBN 9789041131799.
----------------- (2011). Codification of the new lex mercatoria through the internet: The translex principles at www.trans-lex.org, DO- 10.1163/ej.9789004191433.i-591.25, pp. 79-106.
Brower, C. N. & Sharpe, J. K. (2004). “The Creeping Codification of Transnational Commercial Law: An Arbitrator's Perspective”, Reproduced with permission of 45 Virginia Journal of International Law, Pace Law School Institute of International Commercial Law, pp. 199-221. Last updated September 16, 2005.
Cunibert, G. (2014). “Three Theories of Lex Mercatoria”, Columbia Journal of Transnational Law, 52 (369), pp. 372-434.
El Paso Energy International Company vs. the Argentine Republic, (2011). International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), Case No. ARB/03/15, available at URL: http://www.unilex.info, (accessed 17/2/2020).
Gaillard, E. (2001). “Transnational Law: A Legal System or a Method of Decision-Making?”, LCIA, 17: pp. 59-71.
Gemplus & Talsud v. Mexico(2010). ICSID, Case No. ARB(AF)/04/3 and ARB(AF)/04/4, available at URL: http://www.unilex.info (accessed 17/2/2020).
Goldman, B. (1980). “La lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage internationaux: réalité et perspectives”, Travaux du Comité français de droit international privé, 2, pp. 221-270.
-------------- (1987). The applicable law: general principles of law — the lex mercatoria. In: Lew J.D.M. (eds) Contemporary Problems in International Arbitration. Springer, Dordrecht.
Goode, R., Kronke, H., & McKendrick, E. (2015). Transnational Commercial Law: Texts, Cases and Materials, Oxford University Press is a department of the University of Oxford, Second Edition.
Gucer,S. (2009). “Lex Mercatoria in International Arbitration”, ankarabarrevıew, 1: pp. 30-39.
ICC International Court of Arbitration (1996). Case No. 7375, Arbitral Award. vailable at URL: http://www.unilex.info (accessed 23/1/2020).
ICC International Court of Arbitration (2003). Case No. 1112, Arbitral Award, First Partial Award. vailable at URL: http://www.unilex.info (accessed 23/1/2020).
ICC International Court of Arbitration (2004). Case No. 13012, Arbitral Award. vailable at URL: http://www.unilex.info (accessed 23/1/2020).
ICC International Court of Arbitration Bulltin (2002). Special Supplement-UNIDROIT.
ICC International Court of Arbitration, Paris (1997). Case No. 7365/FMS Arbitration Award, vailable at URL: http://www.unilex.info (accessed 14/2/2020).
ICC International Court of Arbitration, Paris (2008). Case No. 14108, Arbitral Award.
Lando, O. (1991). The Law Applicable to the Merits of the Dispute, in: Sarcevic (ed.), Essays on International Commercial Arbitration, Boston, London.
Linarelli, J. (2018). “Global Legal Pluralism and Commercial Law”, Paul Schiff Berman (ed.), Oxford Handbook on Global Legal Pluralism (Oxford University Press 2019 Forthcoming), pp. 1-69.
Mahmoudi, Z. (2018). “The Nature of General Legal Principles and their Functions in International Law”, International Law Journal, 85 (35), pp. 364-329. (In Persian)
Michaels, R. (2007). “The True Lex Mercatoria: Private Law beyond the State”, Indiana Journal of Global Legal Studies, 14: pp. 447-468.
Note, G. (1987). “General Principles of Law in International Commercial Arbitration”, Harv.L.Rev, 8 (101), pp. 1816-1834.
POLIS FONDI IMMOBILIARI DI BANCHE POPOLARE SGR.p.A vs INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT (2010). Permanent Court of Arbitration, Arbitral Award, Case No. PCA 45863.
Saputelli, G. (2018). “The European Union, the Member States, and the Lex Mercatoria”, Notre Dame Journal of International and Comparative Law, 2 (8), pp. 1-14.
Shiravi, A. & Vakili Moghadam, M. H. (2015). “Non state law”, Comparative Law Reviw, 1 (4), pp. 117-135. (in persion)
Shiravi, A. (2016). International Trade Law, Tehran, Samt, Seconed Edition. (in persian)
Virally, M. (1986). “Thinking about the theory of transnational law”, Translate by Dr. Nasser SobhKhiz, International Law Review, No. 3, pp. 87-108. (in persian)
Ziaee Bigdeli, M. R. (2013). Law of International Contract, Tehran, Ganjedanesh, Fifth Edition. (in persian)