دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-278 (بهار و تابستان) 
1. بررسی حقوقی اصل مشارکت در بیمه مضاعف (با تأکید بر حقوق انگلستان)

صفحه 1-30

10.22059/jolt.2020.301358.1006847

زهرا بختیاری؛ محسن ایزانلو؛ غلامعلی سیفی زیناب؛ منصور امینی


5. مبانی استرداد مبتنی بر خطا در کامن‌لا و حقوق ایران

صفحه 101-121

10.22059/jolt.2020.302508.1006850

محمد صادق رمضانی ماهونکی؛ اعظم انصاری؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان