تحلیل حقوقی رابطة حقوق رقابت و سیاست‌های حفظ ثبات در نظام بانکی با تأکید بر ادغام بانک‌ها (مطالعة تطبیقی در حقوق امریکا و ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در خصوص اعمال حقوق رقابت بر نظام بانکی دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. بسیاری از اندیشمندان نظام بانکی را مشمول حقوق رقابت نمی‌دانند. زیرا وجود رقابت را تهدیدی برای ثبات و امنیت نظام بانکی تلقی می‌کنند. در مقابل برخی اندیشمندان قائل به اعمال حقوق رقابت در نظام بانکی هستند. امکان اعمال حقوق رقابت به طور کامل در بخش بانکی با توجه به ویژگی‌های ذاتی نظام بانکی وجود ندارد. رقابت در نظام بانکی موجب افزایش کارایی و نوآوری در ارائة خدمات می‌شود؛ درحالی‌که ثبات برای حفظ اعتماد به نظام بانکی ضروری است. با ‌وجود این، این اهداف همیشه با هم سازگار نیستند. در نوشتار حاضر کوشش شده با واکاوی نظریات مطروحه در این زمینه و راهکار مطروحه در حقوق امریکا نحوة تعامل حقوق رقابت از یک طرف و سیاست‌های حفظ ثبات از طرف دیگر در خصوص ادغام بانک‌ها بررسی شود. حاصل مطالعه بیانگر عدم توجه به بایسته‌ها و ویژگی‌های خاص نظام بانکی در اعمال حقوق رقابت بر ادغام بانک‌ها در نظام حقوقی ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Analysis of the Interaction between Competition law and Policies of Maintaining Stability in the Banking System with Emphasis on Banks' Merger (Comparative Study of U.S. and Iranian law)

نویسندگان [English]

  • Esmat Daneshara 1
  • Mohammad Issaei Tafreshi 2
  • Morteza Shahbazinia 3
1 Ph.D.Student of Private Law,Tarbiat Modares University,Tehran.Iran
2 Professor of Private Law,Tarbiat Modares University,Tehran.Iran
3 Associate Professor of Private Law,Tarbiat Modares University,Tehran.Iran
چکیده [English]

There are different opinions about the application of competition law on the banking system. Many scholars do not consider the banking system to be subject to competition law because they consider the competition as a threat to the stability and security of the banking system. In contrast, some scholars believe in the exercise of competition law in the banking system. It is impossible to fully implement competition law in the banking sector due to the inherent characteristics of the banking system. Competition in the banking system increases efficiency and innovation in service delivery, however; stability is essential to maintain confidence. These purposes are not always consistent. The present paper seeks to examine the theories proposed in this field and the suggested solutions in American law to examine the interaction of competition law on the one hand and the policies of maintaining stability on the other hand regarding the merger of banks. The results of the study indicate lack of attention to the requirements and specific features of the banking system in the application of competition law on the merger of banks in the Iranian legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competition law
  • Stability
  • Banking System
  • Banks Merger
باقری، محمود؛ محمد صادقی؛ نفیسه شوشی‌نسب؛ سیاوش سفیداری؛ فرزاد نیک‌بخت (1395). رقابت و انحصار بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (ساختار مالکیت، شکل حقوقی، ‌و کارکرد)، تهران، بورس.
بیگی ‌حبیب‌آبادی، احمد (1380). «مطالعة تطبیقی ادغام شرکت‌های سهامی در حقوق ایران، انگلیس، و امریکا»، رسالة دکترا، رشتة حقوق ‌خصوصی، استاد ‌راهنما: دکتر محمد عیسائی تفرشی، دانشگاه تربیت مدرس.
حکیم‌جوادی، احمد؛ محمدرضا پاسبان (1396)و «بررسی تطبیقی مقررات ماهوی کنترل ادغام از منظر حقوق رقابت در نظام‌های حقوقی اتحادیة اروپا و ایران»، مجلس و راهبرد، س 24، ش 90.
سماواتی، حشمت‌الله (1374). مقدمه‌ای بر حقوق رقابت تجارتی و نقش آن در سیاست‌گذاری تنظیم بازار، تهران، فردوسی.
صادقی‌مقدم، محمدحسن؛ بهنام غفاری فارسانی (1390). «روح حقوق رقابت (مطالعة تطبیقی در اهداف حقوق رقابت)»، مجلة حقوقی دادگستری، س 75، ش 73.
عیسائی‌ تفرشی، محمد (1391). «تعریف ادغام قانونی (واقعی) شرکت‌های سهامی و انواع آن از لحاظ حقوقی (مطالعة تطبیقی در حقوق انگلیس و ایران)»، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، د 16، ش 3.
غفاری فارسانی، بهنام (1393). حقوق رقابت و ضمانت اجراهای مدنی آن، تهران، میزان.
نوروزی شمس، مشیت‌الله (1384). «نگاهی به حقوق رقابت در چندین کشور»، مجلة علوم انسانی (دانشگاه امام حسین)، س 4، ش 61.
References
Ahrend, Arnold (2009). “prudential regulation and competition in financial markets”, Economic Department Working paper, No. 735.
Alam, N., Hamid, B. A., Tan, D. T. (2019). “Does competition make banks riskier in dual banking system”, Borsa Istanbul Review, Vol. 19, No. 1.
American Bar Association (section of Antitrust Law) (2006). Bank merger and Acquisitions Handbook, ed 1th, American Bar Association.
Austin, John v. (2005). “current developments in monetary and financial law”, international monetary funds.
Bagheri, M., Sadeghi, M., Shushiansab, N., Sefidari, S., Nikbakht, F. (2016). Competition and monopoly between banks and credit institutions (property structure, legal form and function), 1 ed, Bours press. (in Persian)
Beck, Thorsten (2016). “Bank Competition and Financial Stability: Friends or Foes?”, World Bank Policy Research Working Paper, No. 4656.
Berger, A. N., Klapper, L. F., Turk-Ariss, R. (2008). “Bank competition and financial stability”, The World Bank Development Research Group (Finance and private sector team).
Beigi Habibaabadi, A. (2001). “A Comparative Study of the merger of corporation in Iranian, British and American Law”, PhD Thesis, Private Law, Supervisor: Dr. Mohammad Isaei Tafreshi, Tarbiat Modares University. (in Persian).
Casson, J. E., Burrus, B. R. (1969). “Federal Regulation of Bank mergers”, The American University Law review.
Charles Clark, R. (1979). “The Regulation of Financial Holding Companies”, Harvard Law Review, Vol 22, No. 4.
Carletti, E., Vives, X. (2008). Regulation and Competition Policy in the Banking Sector, in Competition Policy in Europe, Fifty Years of the Treaty of Rome, edited by Xavier VIVES, Oxford, Oxford University Press.
competition committee of OECD (2011). competition issues in the financial sectors. OECD.
Ghaffari Farsani, B. (2014). Competition Law and its Civil penalties, ed. I, Tehran, Mizan press. (in Persian)
Hakim-Javadi, A., Pasban, M. R. (2017). “Comparative Study of the Contractual Regulations of the control of merger from the Perspective of competition law in the Legal Systems of the European Union and Iran”, Parliament and strategy review, Vol. 24, No. 90. (in Persian)
Isaiah Tafreshi, M. (2012). “Definition of Legal (Real) merger of Joint corporation and Its Types from a Legal Perspective (Comparative Study in English and Iranian Law)”, Comparative Law Research, Vol. 16, No. 3. (in Persian)
Kent, Raymond, P. (1963). “Dual Banking between the Two Wars”, In Banking and Monetary Studies, edited by Deane Carson, Homewood: Richard D. Irwin, pp. 43-63.
khemani, shyam R. (2002). Application of competition law: Exemptions and Exception, United Nations conference on Trade and development .
Kinter, Earl, W. & Baur, Joseph, P. (1987). “competition at the Tellers Window Altered antitrust standard for banks and other financial institution”, Notre Dame Law School NDL Scholarship, Vol. 35, available at https://scholarship.law.nd.edu/law_faculty_scholarship.
Kinter, Earl, W. & Hansen, Hugh, C. (1972). “A Review of the Law of Bank Mergers”, Boston College Law Review, Vol. 14, Issue 2.
Marquez, R. (2002). Competition, Adverse Selection, and Information Dispersion in the Banking Industry, Review of Financial Studies, Vol. 15, issue 3.
Nurul Kabir, Md., Worthington, A. (2017). The ‘competition–stability/fragility’ nexus: A comparative analysis of Islamic and conventional banks, International Review of Financial Analysis, Vol. 50.
OECD (1998). Enhancing the Role of competition in Regulation of Banks, available at http://www.oecd.org/regreform/sectors/1920512.pdf.
Oconnell, Thomas, J. (1975). “Bank mergers and potential competition”, Fordham law review, Vol. 43, issue 5.
Pasiouras, F., Gaganis, Ch., Zopounidis, C. (2006). “The impact of bank regulations, supervision, market structure, and bank characteristics on individual bank ratings: A cross-country analysis”, Review of Quantitative Finance and Accounting, Vol. 27, pp. 403–438, Available at https://doi.org/10.1007/s11156-006-0045-0.
Sáez, Lawrence, Shi, Xianwen, Liquidity Pools (2004). “Risk Sharing,and Financial Contagion”, Journal of Financial Services Research, Vol. 25, issue 1.
Samavati, H. (1995). Introduction to Commercial Competition Law and Its Role in Market Regulation Policy,Tehran, Ferdowsi press. (in Persian)
Sadeghi-Moghadam, M. H., Ghaffari Farsani, B. (2011). “The Spirit of Competition Law (Comparative Study of Competitive Law Objectives)”, The Legal Journal of Justice, Vol. 75, No. 73. (in Persian)
Schoenmaker, Dirk, Contagion (1996). “Risk in Banking”, LSE Financial Markets Group, Vol. 239, issue 239.
Schrader, Michael, E. (1992). “Competition and convenience: The emerging role of community reinvestment”, Indiana law Journal, Vol. 67, issue 2, available at ://www,repository.law.indiana.edu/ilj/vol67/iss2/5.
Vives, Xavier (2011). “competition policy in Banking”, oxford Review of Economic policy, Vol. 27, No. 3.
Waxberg, S. D., Robinson, S. D. (1965). “Chaos in Federal Regulation of Bank mergers: A Need for Legislative Revision”, The Banking Law Journal, Vol. 82, Issue 5.
Nowruzi Shams, M. (2005). “A Look at the Competition Rights in Several Countries”, Journal of Humanities (Imam Hossein University), Vol. 4, No. 61. (in Persian)